is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

924. „Notul van stukken hierin berustende." —Lijst van stukken, meerendeels behoorende tot de archieven der Representanten en 't Intermediair Administratief Bestuur, vervaardigd door Mr. G. Vos. c. 1802.

1 stuk.

NB. Mr. G. Vos werd op 16 Maart 1796 aangesteld tot klerk bij het Drentseh bestuur, welke functie hij in 1802 verwisselde met die van commies bij (de Commissie uit) het Departementaal bestuur van Overijsel tot de dagelijksche administratie der financiën in Drente.

Inventarissen (landschrijver).

925. Minuteele «Inventaris van soedaenige protocollen, chartres, «brieven ende processen, als bevonden sijn in wijlen des landt,schrijvers Jacob Schickhardts sterffhuijs ende overgelevert an „den jegenwoordigen landtschrijver Wolter slchterman." 1664.

1 stuk.

NB. Het stuk is geschreven door den landschapssecretaris J. Strüuck.

926. „Inventaris van 's landtschapspapijren, bij wijlen d'heer „landtschrijver bevonden, 1664". — Inventarissen der landschapspapieren, bevonden ten sterfhuize van den landschrijver Jacob schickhart. 1664.

1 bundel.

927. Proces-verbaal van de overname door den landschrijver H. J. Ellents van de landschapspapieren, berustende onder de weduwe van den landschrijver W. H. Ellents. 1729.

1 stuk.

NB. Het stuk is een uittreksel uit het register van resolutiën van het op de rechtdagen verhandelde (Inv. N°. 1720 (afd. Rechtdagen)) d.d. 27 April 1729, waarbij Drost en Gedeputeerden gecommitteerden benoemden om bij de overname tegenwoordig te zijn, waaronder volgt het verslag der gecommitteerden.

928. Processen-verbaal der opname door gecommitteerden van de Provisioneele Representanten van de archiefstukken, aanwezig in de landscfcrijverskamer en ten huize van den landspander COOPS. Met verklaring van den nieuw opgetreden land-