is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen en bijlagen, van Drentsche zijde opgesteld of verzameld. (1606?). 1 portefeuille.

NB. Of deze stukken bijeen behooren, is niet zeker. Een paar stukken zijn geliasseerd geweest.

Hierbij een memorie, in 1603 door Overijsel bij de StatenGeneraal ingediend, tegen de versterking en bezetting van Coevorden door de Staten van Friesland.

Coevorden (zelfstandige heerlijkheid?).

»63. „Coevorden een aparte heerlijckheijt. — Item om de

„pachten te t.recken en sich te betalen etc. de servijsen".

Stukken betreffende het verzet van Drost en Gedeputeerden bij de Staten-Generaal tegen het verzoek van Burgemeesteren van Coevorden, om belastingen te mogen heffen van de ingezetenen en in belasting-geschillen te mogen vonnissen, op grond dat Coevorden eene zelfstandige heerlijkheid zou zijn. 1681.

1 portefeuille.

NB. Bovendien zijn aanwezig:

1. een request van burgemeesteren en gezworen gemeente en gecommitteerden uit de breede gemeente van Coevorden aan Gedeputeerden van Drente, om erkenning als lid van't landschap; met apostille, toezeggende overbrenging van dit (billijk) verzoek aan Ridderschap en Eigenerfden, 15 April 1682;

2°. een 16de eeuwsch afschrift van privileges van Coevorden d.d. 1386, 1387, 1408, 1424 en 1425, in dorso door den schulte dier stad R. Camermngh getiteld : r Privilegiën van Coevorden".

Het motief voor de vervaardiging van dit afschrift wordt boven een paar stukken medegedeeld in deze woorden: „Copia daer„mede die borger van Couorden bewijsen, dat Couorden is eene

„hoge vrijheijt, soedat daer geene banbreve mogen gaen";

„Lth dussen nabeschreven copiën hefft een etzlicker verstendiger „claerlicken toe vernemen, als die borgere van Couordenn tot „hoeren noetdrufftigen saecken wes behoeven uth der gemeiner „marcken van Coeuordenn toe vercopen, dat daer niemants van „den erffachtigen, die buten der stadt van Couorden sint ge„seten, inne hefft toe berichten dann alleene die drost mit den „gemeijnen borgeren."

Coevorden (landschapsgebouwen).

„Besteck of „Overslach van de costen vant verwecken vant proviandthuijs opt casteel tot Coevorden." - Met