is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekening en begeleidend schrijven van Jan Hordeman te Coevorden aan Drost en Gedeputeerden. 1639.

1 dossier.

965. Minuteel protest van Drost en Gedeputeerden bij den Raad van State tegen het beletten door den commandeur van Coevorden aan den drost van 't gebruik van 't ambts- of landschapshuis aldaar. 15 Mei 1641.

1 omslag.

NB. Hierbij een concept en een net-exemplaar der protestmissive.

Vergelijk Inv. N° 990.

966 Stukken betreffende den bouw van een turfschuur voor den proviandmeester en van 2 kamers en een kelder in 't kasteel te Coevorden ten behoeve der commandeurswoning. 1642.

1 dossier.

M3. 2 Stukken zijn bovenaan geschonden, de andere 2 niet.

Vergelijk Inv. N°. 990.

967. „Provianthuijs opt casteel tot Coevorden". — Stukken betreffende de ontruiming van het oude proviandhuis te Coevorden en de beschikbaarstelling ervan voor Drente, en de opneming varf het nieuwe proviandhuis. 1647/8.

1 dossier.

968. Stukken betreffende het vervoer van materialen ten behoeve van het onderhoud der „baracquen" te Coevorden. 1673.

1 dossier.

NB. De schulte van Coevorden R. Camerlinöh was aannemer van het onderhoud, 't Vervoer der materialen moest volgens 't bestek door de zorg van Drost en Gedeputeerden plaats hebben.

969. „Coevorden, amptshuis." — Missive, met bijlage, van den schulte van Coevorden aan Drost en Gedeputeerden, vragende hunne zienswijze ten opzichte van door den drost Rabenhahpt geëischte herstellingen aan het drostenhuis te Coevorden. 1674.

1 dossier.

NB. De bijlage bevat afschrift van door den schulte van Coevorden van den drost ontvangen brieven en heeft in dorso de aanteekening „ordre an d' scholts van Coevorden tot repareeren „van 't amptshuis".