is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

memorie van grieven, door Drost en Gedeputeerden overgegeven aan de commissie uit den Raad van State tot de inspectie der grenzen en een verzoek van gecommitteerden van Drente, aan den Raad in Juni 1642 gedaan.

eeD, minuteele mi88ive van Crost en Gedeputeerden • . 15 December 1641 aan de commissie uit den Raad van State voornoemd, verzoekende eene gunstige beschikking op hunne bilden Raad van State ingediende memorie te willen bevorderen.

Het besluit d.d. 21 December 1641 bepaalt de inrichting eener woning voor den commandeur op het kasteel te Coevorden en et stellen van orde op het graven van turf op de grens van Dalen en Coevorden. Dat d.d. 15 Januari 1642: de vaststelling van het peil in de wateren in en bij Coevorden, het gebruik van den weg naar Dalerveen en de regeling van de rechtspleging usschen burgers en militairen. De besluiten d.d. 4 en 6 Juni betreffen het turfsteken te Dalen en het innen van belastingen door inlegering uit het garnizoen.

p ftuk^en betreffende de tusschenkomst van Drost en

Gedeputeerden bij den Raad van State naar aanleiding van de arrestatie door den commandeur van Coevorden van ingezetenen

1642 WegeDS het Passeeren der moerassen met wagens.

1 omslag.

»78 Memorie aen sijne doorluchtige hoocheyt ende d'edele

„mogende heeren Raeden van Staete der Vereenichde Nederlanden"

in overweging gevende de inspectie der werken en de beschikking

over proviand, amumtie enz. aan Drost en Gedeputeerden over te laten. c. 1645.

1 stuk.

le^'lfiTQT^fV"1 Ur°8t ^ GedePuteerden ontbreken over 1629 1679; het stuk ,s geschreven door J. Strüück, landschapssecretaris over 1627—1666.

979. „Coevorden, aengaende dien perjl van de stouwinge der „wae eren, 1649 ende 1650.» - Stukken betreffende de tusschenkomst van Drost en Gedeputeerden bij den Raad van State,

1649/50 VO°r water om Coevorden niet verhoogd worde.

1 dossier.