is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

980. Stukken betreffende het overleg van den drost met de gedeputeerden over de beplanting van de wallen te Coevorden 1654.

1 dossier.

NB. De drost lokte dit overleg uit naar aanleiding eener aanschrijving, door hem van den stadhouder ontvangen.

981. „Raekende d'in[smytinge] van de liraytscheydinge tus„schen Daelen en Coevorden, 1657". — Stukken betreffende het protest van Drente bij den Raad van State tegen de demping, op last van den commandeur van Coevorden, van de scheidsloot tusschen Coevorden en Dalen. 1657.

1 dossier.

Bet dempen van de scheidsloot had plaats met het oog op het gevaar voor droogmaking der moerassen, waardoor de verdediging van Coevorden werd verzwakt.

Naar aanleiding van een klacht van Drente bij den Raad van State werd door eene commissie uit dien Raad een onderzoek ingesteld.

De minuten der uitgegane stukken zijn anders gevlekt dan de ingekomen stukken, zoodat de vraag rijst, of zij oorspronkelijk daarmede vereenigd zijn geweest.

982. Request, met bijlage, van ingezetenen van Coevorden aan Ridderschap en Eigenerfden, om hunne tusschenkomst ter herkrijging van 't door den commandeur van Coevorden verboden vrije gebruik hunner landerijen. 1661.

1 dossier.

NB. De commandeur had orders, waardoor het vrij gebruik werd beperkt, gegeven met 't oog op eene eventueele verdediging van Coevorden.

983 „Weg naer Esscherbrugge." — Briefwisseling van Drost en Gedeputeerden met den Raad van State en diens gecommitteerden over de verbetering en verhooging van den weg van Coevorden naar Esscherbrugge. 1703, 1705, 1707.

1 dossier.

984 , Vergravene landen bij Coevorden." „Tot de landtsdach." „Landen tot de Coevortse fortificatiën vergraven." — Stukken betreffende 't verzoek van ingezetenen van Coevorden aan „Gede„putteerde Staaten van Drente, om vrijstelling van grondschatting