is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden uitgenoodigd tot het geven van het woord; en dat de commandeur der vesting aan Drost en Gedeputeerden moet inruimen het landschapshuis binnen het kleine kasteel, mits voor hem binnen dat kasteel een behoorlijke woning wordt gebouwd.

Vergelyk Inv. N°8. 965 en 967.

•91. Stukken betreffende het verzoek der weduwe van den commandeur van Eybergen te Coevorden aan Drost en Gedeputeerden, om bij dë komst van den nieuwen commandeur, wanneer zij het commandeurshuis zal moeten ontruimen, gedurende eenigen tijd in het kasteel te Coevorden te mogen wonen. 1678.

1 omslag

NB. Eene resolutie van den Raad van State d.d. 30 April 1678, beschikkende op een gelijk verzoek, is in 3-voudig afschrift voorhanden, waarvan een gemerkt D en een ander E (abusievelijk gedagteekend 3 April 1678).

Vergelijk Inv. N°. 992.

992. „Huijs en castelijnschap van Coevorden." — Stukken betreffende het geschil tusschen Drente en den commandeur van Coevorden (den luitenant-generaal Delwich) over den inhoud van zijn ambt, naar aanleiding van den door de Staten-Generaal in zijne instructie gebruikten term „kastelein van Coevorden"; en de voorzorgen van Drente, dat in de instructie van zijn opvolger die term niet zou worden gebezigd. 1677/83.

'2 portefeuilles.

NB. Het geschil betrof vooral de heerlijke rechten van Coevorden. Nadat de prins van Oranje op '26 Dec. 1681 uitspraak had gedaan, werd op 25/15 — 26/16 April 1682 door partijen eene definitieve overeenkomst gesloten.

Blijkbaar is deze verzameling samengesteld uit meerdere. Immers een stuk d.d. 26/16 April 1682 vermeldt in dorso, dat het oorspronkelijke ervan te Assen berust. Verder is aanwezig een brief, ingekomen bij den griffier van den prins Ph. Th. Tollids, met dorsaal opschrift „Raeckende de landschap Drenthe". Een zuivere splitsing is echter niet meer mogelijk. Een paar stukken dragen als dorsaal opschrift „Resolutiën" en „Concepten".

993. Stukken betreffende het voornemen van Drost en Gedeputeerden, te klagen bij den Raad van State wegens het verzuimen