is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bijlagen bestaan uit:

1. notulen van de rantsoenpenningen (welke meestal werden geschreven op het verbaal);

2. eenige borgtochten voor pachters;

3. het verbaal der verpachting van den accijns op de uitheemsche bieren over denzelfden tijd en met gelijke vlek als 't 7de verbaal, doch geliasseerd geweest;

4. een register der collecte van den impost op de bieren over 1 Oct. 1630—1631 Maart 31;

5. een paar requesten om met de collecte eener belasting te worden begunstigd;

6. in plaats van de 24ste verpachting zijn aanwezig stukken betreffende de onderhandsche verpachting aan Willem Gbrrits ;

7. een door den landschapssecretaris Nijsingh onderteekende verklaring omtrent de verpachting en de opbrengst vandel68s,e verpachting, over 1 April—30 Sept. 1684;

8. aanteekeningen omtrent de opbrengst der verpachtingen, aanwezig van alle verpachtingen sedert de 173ste (over 1 Oct. 1696—1697 Maart 31), behalve van de 174ste, 175ste, 177ste, I808te 190sle, 192ste, 195ste, 21 lde, 268^-, 282sl«, 290'« verpachtingen; '

9. losse aanteekeningen omtrent stuiver- en armoortjes-gelden, te ontvangen bij de 208fi'« en 209de verpachtingen (dikwijls werden deze berekeningen geschreven op het verbaal);

10. eene verklaring van 2 slagers te Hoogeveen omtrent hun bedrijf (bij de 317de verpachting);

Uit enkele vlekken en moeten schijnt te mogen worden afgeleid, dat de als bijlagen genoemde stukken steeds bij de verbalen zijn bewaard geweest.

1014. Stukken betreffende de verpachting der generale middelen te Coevorden en de betalingen daaruit te doen, waaronder 500 gulden 's maands aan de generaliteit. 1610, 1611 en 1619.

1 omslag.

NB. Vergelijk Inv. N°. 1016.

1©15. Minuteele memorie voor Drente's gecommitteerden tot het inroepen van de medewerking der naburige provinciën bij Drente s terugvordering van de generaliteit der gesequestreerde gelden uit de generale middelen van Coevorden, (c. 1616) Met retroacta d.d. 1605—1611 (gemerkt A—K).

1 dossier.