is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen nu de Raad van State wel de betaling bleef weigeren doch tevens afzag van zijn gedanen eisch tot terugvordering van het reeds betaalde, berustte Drente hierin doch besloot tevens geen strijkgeld meer uit te keeren (resol. Ridderschap en Eigenerfden d.d. 5 Mei 1774),

1021. Request van Hillebrand Nyenhuijs koekbakker te Coevorden aan Drost en Gedeputeerden, om art. 2 der ordonnantie op 't gemaal ook op koek van toepassing te verklaren. 1781.

1 dossier.

NB. Bij de op het request geplaatste apostille dd. 16 Mei 1781 bepaalden Drost en Gedeputeerden, dat van de in Coevorden in te voeren koek de dertiende penning in het gemaal zou worden betaald, waarvan te voren publicatie zou geschieden. Hierbij de concept-publicatie.

Op een lossen omslag staat door den landschapssecretaris Ellents aangeteekend: „1781 den 16 Mey, resolutie over de 13de „penning van het gemaal over Coevorden op de inkomende „koek.

„NB. De inleggende publicatie reets gearresteert en het appoin„tement geschreven zynde, is geresolveerd, alvorens dezelve ten uit..voer te brengen, nog eens op de anstaande verpagtinge met den „pagter van het gemaal of anders te spreken.

„1781, den 27 Sepf. gesproken Jan de Gboot, L Tesinge, G. „Cbemers, volgens welker rapport de last voornamentlyk soude „komen op de bakkers van Dwingelo en Borger."

1022 Request, met bijlage, van de jeneverstokers te Coevorden aan Ridderschap en Eigenerfden, om vrijstelling van de betaling van ketelaccijns; met afwijzende apostille. 1753.

1 omslag.

NB. Het request is in dorso genummerd „N°. 21".

Coevorden (toewayens-gilde).

1023. „Reglement en vragtlijst voor het toewagens-gilde der „stad Coevorden." — Coevorden, J. v d. Scheer, 1790.

1 deel (gedrukt).

Collaterale successiën. — Vrijwillige verkoopingen.

1024. Reglementen „ter sake van den ontfank der collaterale „successiën en vrywillige verkopingen," vastgesteld door Ridder-