is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ Beilen ongelukkig geworden." Een door hen gewenschte collecte werd toegestaan, terwijl Gecommitteerde Representanten werden belast met de verdere behandeling ook der nog te verwachten verzoeken om hulp (not. Representanten d.d. 5 April 1796 N°. 25). Andere requestranten werden dan ook naar Gecommitteerde Representanten verwezen (not. Representanten van denzelfden dag Nos. 35, 36). Toen er geschil ontstond over de verdeeling der ingezamelde gelden, werd de regeling daarvan opgedragen aan Gecommitteerde Representanten met 3 door hen aan zich toe te voegen burgers van Beilen (not. Representanten d.d. 14 Maart 1797 N°. 48).

College.

1032 Stukken betreffende het geschil tusschen den drost met de eigenerfden en de ridderschap met de gedeputeerden van Drente over hunne wederzijdsche bevoegdheden, bepaaldelijk ten opzichte van de inning der generale middelen, het verschijnen van schuiten op de landdagen en de verkiezing der gedeputeerden 1601/3.

1 dossier.

NB. Hierbij stukken met dorsaal opschrift „Lan(t)saken mede „nopende de dispute tegens de drost Ewsum," afkomstig van Joachim van den Boetzelaer, gecommitteerde uit de ridderschap ter onderhandeling met den drost c.s.

Op verschillende stukken zijn door den landschapsklerk C. Monter, en later door W. H. Hofstede, dorsale titels aangebracht. Hieruit mag niet worden afgeleid, dat meerdere dossiers aanwezig zijn geweest; in den inventaris van 1627 waren deze stukken onder één titel samengebracht. Ten onrechte vermelden de inventarissen van 1679 en later de stukken betreffende „Schuiten op geen landtsdagen" afzonderlijk, omdat die kwestie met t geschil samenhing en in ook in meerdere stukken met andere kwesties genoemd wordt.

1033. „Secreta quaedam nopende de verledene dispute tusschen „Ridderschap en de Eigenaerfden over de erectie van den Collegie, „t' samen gebonden." 1601.

1 omslag (verbroken lias).

1034. „Instructie voor 't Collegie van a°. 1603." — Afschrift van de „instructie van t College en van het regeeringsreglement