is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„und beede van wegen C°. Ma", den eersten termijn verscheden op Meye a°. 1565, heft betaelt";

b. een afschrift eener lijst der omslagen verschenen op dienzelfden tijd.

Contributiën (tijdens den 80-j. oorlog a/d Baad v. State).

1039. „76. Eenige copiën van oude stucken ende daerbij «een brieff van den graeff van Hohenloe, 1580." — Verzoek van Philips graaf zum Hohenloe aan de Staten van Drente om gevolmachtigden tot hem („int leger voer Groeningen") te zenden. 20 Mei 1580.

1 stuk.

1040. „53. 1582, Missive van den lantraet om Drenthe niet „boven behoren te beswaren". — Antwoord van „die overicheitt „unnd landtraedt an deser zijde der Maeze" aan (de Staten van) Drente, dat zij reeds aan den heer van de Nienoort en zijn oversten luitenant bevel gaven, de inwoners van Drente „in „gienen wege (te) beschwaren," en dat de drost mondeling zal berichten omtrent het ontvangerschap van Drente. 26 Maart 1582.

1 stuk.

1041 „64. 1583, Saken tegens d'militaire executie." — Geapostilleerd request, met bijlagen, van den landschrijver van Drente heymrich van Rossum aan het hof van Friesland, om zijne tusschenkomst bij graaf Willem Lodewijk van Nassau, opdat de door diens soldaten gevangen genomen Drenten worden in vrijheid gesteld en het hun geroofd vee worde teruggegeven 1583.

1 dossier.

NB. De bijlagen dagteekenen van 1582 en 1583

1042. Minuten van requesten en remonstrantiën van Drente aan de Generale Staten, den Raad van State, den graaf van Leycester, en den stadhouder van Drente, om opheffing van den Overijselschen tol aan de Zwarte-sluis, voorziening tegen overlast van militairen ondervonden, vaststelling (en later verlichting) der door Drente op te brengen contributie, toekenning van het beheer en het genot der Drentsche domeinen, en aanneming van soldaten ter bescherming van het Drentsch grondgebied. (1584?)—(1598 ?).

1 bundel.