is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Hierbij eene minuteele instructie dd. (± Oct. 1593P) voor Joest Valckk e.a. als afgevaardigden van Drente naar de Generale Staten en den Raad van State; — en een request aan den Raad van State dd. Mei 1594 van 5 gevangen huislieden en een jongen uit Lee in het kerspel Dwingelo, om invrijheidstelling, met afschriften van 2 brieven over deze zaak van den Raad van State aan bevelhebbers.

Tot den graaf van Leycester wendde men zich in zijne hoedanigheid van gouverneur en kapitein-generaal.

De overlast van militairen ondervonden betrof bepaaldelijk de geëischte levering voor de garnizoenen te Coevorden en aan de Zwarte-sluis en het pressen van schepen. Het genot der Drentsche domeinen werd verlangd vooral met het oog op de herstellingen aan de vesting Coevorden.

1043. Kwijting van het Dieverder dingspel door Wilhelm Ludwig graaf zr Nassau voor de 1300 car. g., door ingezetenen van dat dingspel te betalen in de hem verschuldigde 5000 gl. contributie uit Drente. Met een brief van den graaf aan het dingspel, bevelende de gijzelaars uit hun district voor de richtige betaling dier schuld schadeloos te stellen, bepaaldelijk Lüitien Berndtsz alias Knoop. 4, 5 Juli 1586.

1 omslag.

1044. Geapostilleerde requesten en remonstrantiën van Drente aan den Raad van State en den graaf van Leycester, om opheffing van den Overijselschen tol aan de Zwarte-sluis, voorziening tegen overlast van militairen ondervonden, vaststelling (en later verlichting) der door Drente op te brengen contributie, en toekenning van het beheer en het genot der Drentsche domeinen 1587—1592.

1 bundel.

NB. Hierbij: a. een door den griffier gewaarmerkt besluit van den Raad van State dd. 8 April 1591, waarbij de maandelijksche contributie voor Drente en de heerlijkheid Ruinen wordt gesteld op 2800 gulden ; bij prompte betaling daarvan zouden zij „saul„ vegarde van de Generale Staten genieten;

b. een request dd. 1588 van gevangen huislieden uit het kerspel Beilen (liasstuk);