is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den landschrijver B. Lyphardt en den landschapssecretaris Hubertus Weijnichman in 1614;

2. de „constitutie van bijschof Frederich vann Blanckenheim „in dato den 16 Septembris 1412";

3. het plakkaat op de jacht d.d. 24 Mei 1608;

4. het plakkaat „op die opruiminge van die waterstroomen" d.d. 24 Mei 1608;

5. het plakkaat „op seekere ecclesiastique abuisen" d.d. 28 October 1608;

6. het plakkaat „op die afschaffinge van eijken dixelboomen, „eijken coeklaven ende schwepestocken" d.d. 16 Februari 1609;

7. het plakkaat „op die heerloosen soldaten ende uuitheimische „starcke bedelaers" d.d. '25 Juni 1612;

8. het nader plakkaat op de jacht en de visscherij en bepaaldelijk „opt affschaffen van die legerhondenn" d.d. 20 Mei 1618.

Met fragment inhoudsopgave van het landrecht. 1614.

1 deel.

NB. Alle stukken zijn door eenzelfde hand geschreven. Lyphardt en Weijnichman vermelden beiden in hunne handteekening onder het landrecht het jaar 1614; wellicht is alles in dat jaar geschreven.

Het landrecht schijnt te zijn geschreven na de vaststelling ervan door Drost en Gedeputeerden en gecommitteerden uit Ridderschap en Eigenerfden, doch vóór de bekrachtiging op den landdag; immers de datum der inwerkingtreding op 2 Aug. 1614 is door Lyphardt ingevoegd.

Naast het landrecht komen verwijzingen voor uit de eerste helft der 17de eeuw naar de reformatie ervan d.d. 1629.

Het boek is in 1883 aan het rijksarchief in Drente geschonken door Mr. J. T. Kymmell notaris te Westerbork.

In den perkamenten band bevinden zich, ter meerdere stevigheid, bladen uit den „Deventer schrijfcalender ofte alraanach" voor 1613, en bladen met aanteekeningen omtrent aan verschillende personen geleverd bier.

1075. Boek bevattende afschrift van:

1. het landrecht d.d. 17 Februari 1614; met naastgeschreven reformatie d.d. 16 Februari 1629 en extract-resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 10 Januari 1625, 16 Februari 1630 en 19 Februari 1633, en achtergeschreven „Constitutie by bisschop

22