is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Hierbij eene door J. Struück (landschapssecretaris) geteekende en gekegelde schuldbekentenis; met wijzigingen en dus blijkbaar niet uitgegeven.

1097. ,22. Brieven, op franchijn geschreven, voor de car„spelen van de 2*/2 paijen grontschattinge d' landtschap op „renthe gedaen, die noch niet sijn versegelt''.— Onuitgegeven obligatiën voor de niet-doorgegane leening van 2*/a paeye grondschatting, door Ridderschap en Eigenerfden op 6 April 1668 uitgeschreven ten laste der kerspelen. Met opgave van den ontvanger-generaal omtrent de quote van ieder kerspel in die leening. 1669.

1 bundel.

NB. Ridderschap en Eigenerfden besloten op 2 Maart 1669, in plaats van de gedwongen leening berekend naar 2'/a paeye grondschatting, uit te schrijven 4 paeyen grondschatting en 4 vierendeelen van een omslag. In verband daarmede werden deze obligatiën niet uitgegeven. De opgave van den ontvanger-generaal is in dorso geteekend „22".

1098. Minuteele opdracht van Drost en Gedeputeerden aan den rentmeester der domeinen en den ontvanger-generaal tot het opnemen in Holland van 80 000 gulden ten laste van Drente. 1693.

1 stuk.

1099. Staten der in 1704, 1706—1713, 1717, 1735 tegen los- en lijfrenten ten laste van Drente opgenomen kapitalen; met aanteekening omtrent de te betalen renten. (1ste helft 18de eeuw).

1 portefeuille.

NB. De staat van 1717 betreft alleen de kapitalen opgenomen van kerken, pastorieën, kosterieën en diaconieën. Hij is vergezeld van een desbetreffend landdagsbesluit d.d. 27 Juli 1717, waarbij de rente der 8 bij de kerspelen genegotieerde grondschattingen en der ingevolge besluiten van 13 Maart 1693 en 12 Januari 1694 opgenomen gelden van 5% wordt gereduceerd tot 4*/0.

ÏIOO. Verslag van gecommitteerden omtrent dein 1728—1731 onder waarborg door Drente gesloten leeningen ten laste van kerspelen en omtrent de daarvoor door Drost en Gedeputeerden gegeven orders. 1737.

1 omslag.