Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Hierbij de publicatie van Drost en Gedeputeerden d.d. 8 Mei 1728 omtrent zulk een negotiatie.

Dit verslag, nader onderzocht op den landdag d.d. 19 Maart 1737, had ten gevolge, dat de ontvanger-generaal C. Ellents, ter verantwoording geroepen, in verzuim werd bevonden. Hem werd daarom bevolen, zich van de waarneming van zijn post te onthouden, terwijl maatregelen werden genomen tot dekking van zijn tekort. — Afk. uit verz. N°. 7 (Mrs. J. W. en P. D. Kymmell, te Utrecht en te Leeuwarden).

HOI. Stukken betreffende de uitgifte eener leening ten laste van Drente, ter aflossing der door Holland aan Drente voorgeschoten gelden en ter betaling van 's landschaps aandeel in de 7.500.000 gl. door de generaliteit te negotieeren. 1752/3.

1 dossier.

11 OS. „Resolutie over de negotiatie". — Minuteele resolutiën van Drost en Gedeputeerden, regelende de uitgifte eener leening van 70.000 gulden op losrenten. 1756.

1 dossier.

1103. „Plan van negotiatie, 1772". — Stukken betreffende de uitgifte eener leening groot 100.000 gulden, ter aflossing aan de generaliteit van de kapitalen, door haar sedert 1690 ten laste van Drente genegotieerd, en de betaling van het geld aan de generaliteit. 1772.

1 dossier.

NB. Op enkele stukken aanteekeningen d.d. 1773 en 1774.

1104. Stukken betreffende het geschil van den landschapssecretaris Mr C. W. Ellents met den ontvanger-generaal Mr. J. van Lier over de vraag tot wiens kantoor behoort de ontvangst eener leening groot 100.000 gulden, en't verzoek van den eerste aan Ridderschap en Eigenerfden om eene instructie met betrekking tot zijn geldelijk beheer. 1773/4.

1 dossier.

NB. Naar aanleiding van de in Inv. N°. 1103 genoemde leening ontstond het in den tekst genoemd geschil, dat eindigde doordat Ridderschap en Eigenerfden aan Mr. van Lier de inning opdroegen tegen honorarium. Dit hinderde Mr. Ellents, die als ontvanger der losrenten had gemeend tot de inning gerechtigd te zijn, waarom hij eene instructie verzocht met betrekking tot zijn geldelijk beheer.

Sluiten