is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

departement ter verwisseling der staatsschulden. Welke conversie deze stukken betreffen, is niet zeker.

Nieuwe Inwoners.

1137. „Nieuwe inwooners. 1790". — Bewijzen van goed gedrag en aanhankelijkheid aan de nieuwe constitutie voor personen, na de „omwenteling van 1787" zich in Drente gevestigd hebbend. 19 April 1789-1794 Mei 23.

1 portefeuille.

NB. De bewijzen werden door de betrokken personen uit hunne vroegere woonplaats medegebracht en bij den schulte hunner nieuwe woonplaats ingeleverd; en door de schuiten ingezonden bij Drost en Gedeputeerden ingevolge resolutie van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 24 Maart 1789 en daarop gevolgde publicatie van Drost en Gedeputeerden d.d. I April 1789.

Nadat Ridderschap en Eigenerfden op 23 Maart 1790 geëischt hadden, dat ieder nieuw inwoner van Drente den eed op de constitutie van 1787 zoude afleggen te Assen voor Drost en Gedeputeerden, werd de oude toestand hersteld op den landdag d.d. 22 Maart 1791, uit overweging dat het niet doenlijk was van ieder eene reis naar Assen te vergen.

Octrooien.

NB. Zie ook Iuv. N°. 577 (Anuerveensche compagnie;; Inv. N°. 634 (Dieverder, Legler eu Smilder venen); Inv. Nos. 742—745 (Echtens-Hoogeveen); Inv. N°. 1321 (Veeren); Inv. Nos. 1311, 1313 (Veenhuizen).

1138. „Octroijen bij jor. Gruis versocht tot culture van lan„den, 86". — „Ottroij om landen te cultiveren bij Glauber versocht, ,86". — Requesten, met bijlagen, van H. Gruys te Groningen en J. R. Glauber te Amsterdam aan de Staten van Drente, om octrooi voor door hen voorgenomen land-ontginning. 1648, 1658.

2 dossiers

1139. Geapostilleerd request van jr. Johan van Oostrum heer van Moersbergen aan Ridderschap en Eigenerfden, om octrooi voor de ontginning der Moersberger venen in de marke van Nyensleek. 1650.

1 stuk.

23