is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1140. Besluit van Ridderschap en Eigenerfden d. d. 16 Maart 1706, houdende verlenging der octrooien voor Echtens-Hoogeveen, de Dieverder, Legler en Smilder venen, de Moersberger venen, de Gasselter venen, en de Hijker venen. Met eene aanteekening van den landschapssecretaris L. Nijsingh omtrent het bij de laatste verpachting der generale middelen vastgestelde ten opzichte van de betaling dier middelen door de inwoners van Echtens-Hoogeveen. 1706.

1 omslag.

Onderzoek.

1141. „Rapport der commissie van onderzoek, geregistreert. ,,N°. 4". — „N°. 4. Garegistreerd rapport van gecommitteerdens „tot onderzoek na het gedrag der amptenaren van het vorig „bestuur. Maart 1797"; met enkele bij die commissie ingekomen stukken.

1 dossier.

NB. Representauten benoemden op den landdag d.d. 24 Sept. 1795, op voorstel der municipaliteit van Hoogeveen, „een com„missie tot ondersoek van het gedrag der amptenaaren of leeden „van het vorig bewind". Tal van klachten van besturen en personen, die meenden in eenig (dikwijls geldelijk) opzicht onrechtvaardig te zijn behandeld onder het vorig bestuur, werden in handen der commissie gesteld. Op den landdag d.d. 11 Oct. 1796 werd een voorloopig rapport der commissie behandeld; doch het definitieve rapport d.d. 25/28 Oct. 1796 kon eerst worden ingebracht op den landdag d.d. 14 Maart 1797.

Of de hierbij gevonden stukken inderdaad hierbij behooren, en niet in later tijd zijn bijgevoegd, is niet zeker.

Ontvanger(-generaal).

1142. Oommissie voor j'. Zeino Jochem van Welvelde als ontvanger van Drente; met opgeschreven verklaring van eedsaflegging. 25 September 1643.

1 charter.

NB. Is misschien dit stuk weder ter landschapssecretarie teruggekeerd in verband met de in Inv. N°. 1143 omschreven questie ? De oude inventarissen, ook die van Maonin, noemen het stuk niet afzonderlijk.