is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1143. „27. Heer van Woltersum pretensie als ontfanger, „van sijn verschott ende d' gegeven uijttstallen". — „18. Prae„tensiën en verschotten van den ontfanger van Welvelde heer „tot Woltersum". — Stukken afkomstig van de commissie uit Ridderschap en Eigenerfden tot onderzoek van de juistheid der vordering op Drente van den ontvanger-generaal Z. J. van Welvelde, heer van Woltersum, wegens voor Drente verschoten gelden 1661—1687.

1 portefeuille.

NB. Op den landdag d.d. 12 Februari 1661 richtte van Welvelde een mondeling verzoek tot Ridderschap en Eigenerfden om schadeloosstelling voor hetgeen door hem voor het landschap was verschoten, doch niet in de rekeningen was gebracht. Wel werd toen eene commissie benoemd, doch eerst op 13 Juli 1687 werd de zaak beëindigd door eene overeenkomst tusschen Drost en Gedeputeerden en de erfgenamen van van Welvelde op den grondslag, vastgesteld op den daaraan laatstvoorafgeganen rekendag (door Ridderschap en Eigenerfden op den landdag overgenomen).

1144. Staten van het kantoor van den ontvanger(-generaal), met bijlagen en restantlijsten. 1640—1791.

6 portefeuilles.

NB. Op 21 Februari 1637 bepaalden Ridderschap en Eigenerfden, na de vaststelling van de ordonnantie op de executorialen:

„Ende ten eynde de heeren Drost ende Gedeputeerden altoes „pertinente notitie moegen hebben van den staet vant cantoir, „sal den ontfanger schuldich sijn alle rechtdaegen dienselven staet „precyselyck in te geeven, oock sonder vermaeninge ofte ontbieden „van de heeren Drost ende Gedeputeerden.

„Insgelyx sal op alle verpachtingen een notule gemaeckt werden „van sodanige middelen, als in elcke maendt sullen coemen te „verschijnen, omme voor het scheyden van elcken rechtdach alle „ordonnantiën van betaelinge, die t'elckens gepasseert werden „nevens het slot van de leste gedaene reeckeninge daertegens te „confereeren ende te balanceeren.

„Ende sal men oock ordre stellen, dat alle de penningen, soo „van de ommeslaegen als van de pachten procedeerende, directe„lyck ten cantoir van den ontfanger sullen gebracht werden, „sonder eenige assignatiën daerop te verleenen ofte uyth te „geeven". (resol. R. en E. i. d.).