is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewezen olderman van het schuitenschuivers-gilde te Groningen op den rechtdag te Assen is gedagvaard, in zake het verzet van schuitenschuivers tegen de peiling der turf door den pachter van den impost op de Oostermoersche turf; met minuteel antwoord. 24, 25 April 1667.

1 omslag.

NB. Deze stukken zijn blijkbaar afzonderlijk, buiten de verzameling brieven, bewaard geweest.

1169. Stukken betrelïende de klachten van kerspellieden van Anlo, Annen, Eext, Gieten en Bonnen aan Ridderschap en Eigenerfden, om maatregelen te nemen tot handhaving van de sententie der Staten-Generaal dd. 1667 in verband met door de schuitenschuivers te Groningen gepleegde balddadigheden op de Oostermoersche vaart. 1668.

1 omslag.

1170. Stukken betreffende het geschil tusschen Drente en de stad Groningen over het stellen eener „knijpe" in de Oostermoersche vaart door de stad Groningen en het schuitenschuivers-gilde aldaar, in strijd met de uitspraak der Staten-Generaal dd. 13 December 1667. 1677/78.

1 portefeuille.

NB. Bij de uitspraak der Staten-Generaal d.d. 13 December 1667 werd vastgesteld de vrije vaart op de Oostermoersche vaart (zie Inv. N°. 1167).

Desniettegenstaande hadden de stad Groningen en het schuitenschuivers-gilde aldaar door metselwerk en palen eene vernauwing („knijpe") in de vaart aangebracht, zoodat slechts de Groningsche bokken konden passeeren, doch niet de grootere Drentsche schepen. Naar aanleiding daarvan ontstond de in den tekst genoemde kwestie.

1171. „Groninger commissie over de Oostermoerse vaertt „van anno 1681". — Stukken afkomstig van de gecommitteerden van Drente om met die der stad Groningen te beraadslagen over de klachten van het Groninger schuitenschuivers-gilde tegen een van Drentsche zijde geheven tol op uit Drente afgevoerde turf. 1681.

1 dossier.