is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trent den afvoer van producten uit Drentsche venen naar en door Groninger kanalen. 1762—1764.

1 dossier en 1 kaart.

NB. De kaart werd in 1764 vervaardigd door E. Beuker, die toen bij de bezichtiging der Oostermoersche vaart en venen aan de Drentsche gecommitteerden assistentie verleende. Ze is daarom hierbij gevoegd.

De stukken bestaan hoofdzakelijk uit eene correspondentie van den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents.

Eene overeenkomst werd niet gesloten. De onderhandelingen werden in 1770 voortgezet, tegelijk met die over de grensscheiding bij ter Apel (zie Inv. N°. 315 (afd. Limieten)).

1177. „Concept-rapport van de commissie met de Ooster,,moersche en gedeeltelijk Zuidenveldsche veen-eigenaren en „markgenooten. N°. 13." — „N°. 13. Concept-rapport van de „commissie met de Oostermoersche en gedeeltelijk Zuidenveldsche „veeneigenaren. Oct 1796." — Concept-rapport van gecommitteerden uit de Representanten omtrent het door hen verrichte ter verkrijging voor de veeneigenaren en markegenooten in Oostermoer en Zuidenveld van eene vrije vaart op Groningen; met aanteekeningen omtrent het bij de commissie verhandelde. 1796.

1 dossier.

NB. Naar aanleiding van het rapport eener op 24 September 1795 benoemde commissie, uitgebracht in de vergadering van Representanten op 5 April 1796, werd eene nieuwe commissie benoemd om nader te onderhandelen met de veengenooten en gecommitteerden der stad Groningen. Het rapport, dientengevolge op 11 April 1797 uitgebracht, was zeer naar den geest der Representanten, doch bracht nog geen einde aan de zaak, waarom het mandaat der commissie toen vernieuwd werd.

1178. Stukken afkomstig van gecommitteerden van Drente tot onderhandelingen met de marke- en veengenooten van Oostermoer en gecommitteerden der stad Groningen over de regeling van den doorvoer van producten uit de Oostermoersche en Zuidenveldsche venen door de stadswateren, en den verkoop in verband daarmede door Drente aan de veengenooten van de Oostermoersche vaart. 1796/7.

1 dossier.