Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Deze couranten werden in 1885 gevonden ter griffie der provincie Drente en zijn door den toenmaligen Commissaris des Konings in Drente geschonken aan 't rijksarchief in Drente (Verslag van Gedeputeerde Staten der provincie Drenthe, uitgebracht in hunne zomervergadering van Juli 1886, bladz. 38).

Aanwezig zijn:

De Hofcourant over 1787 Nos. 1, 3—4, 6—7, 9—15, en over 1788 N08. 2, 4—13 ;

De's Gravenhaagsche courant over 1787 N08. 1—2,6—-17, 19—25, 28—71, 73, 75- 104, 106-109,111,113-120,123-127,129—131, 133-137, 139 — 144, 146-149, 151 — 158, 160—163, 165—171, en over 1788 Nos. 1, 3-5, 7—13, 15—17, 20—26, 28, 30—32, 34-39;

De Leydsche courant over 1787 Nos. 1, 26, 32, 36—37, 46 48, 57, 60-61, 68, 71, 77, 94, 98—99, 101-102, 104, 105, 111 114—116, 122, 123, 126, 141, 144, 145, 149, en over 1788 N°8. 17, 30, 31 ;

De Geldersche Historische courant over 1787 Nos. 121, 122;

De Rotterdamsche courant over 1787 Nos. 142, 143;

De Brielsche courant over 1787 N°. 97 ma-courant), 98, 103, 104, 110

Plaatselijke besturen.

1182. „N°. 10. Een pacquet rapporten van gecommitteerdens „uit het Intermediair Administratief Bestuur, concernerende de „organisatie der plaatselijke bestuuren in anno 1798 &c. &c." — Met verklaringen der in die besturen aangestelden, dat zij een afkeer hebben van het stadhouderschap, de aristocratie, de regeeringloosheid en het foederalisme; en minuten van stukken, ten dezen uitgegaan van het Intermediair Administratief Bestuur of zijne gecommitteerden. 1798.

1 dossier.

NB. Het Intermediair Administratief Bestuur overwoog in zijne vergadering d.d. 24 Febr. 1798, dat het volgens art. 23 zijner instructie „verplicht is, om binnen den kortst mogelyken tyd alle „nutteloze of onwaardige ambtenaren en bedienden in de steeden „en plaatzen te ontzetten van hunne posten en de nodigen met „kundige en waardige vaderlanders weder (te) voorzien etc". Het benoemde in verband daarmede gecommitteerden ter reorganisatie der plaatselijke besturen, met verplichting tot het doen van

24

Sluiten