is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ruinen (sessie ten landdage).

1208. „Requesten voor de sambtlijke eijgenerfden des carspels „Buddinge-, Haxwolt en Blijedenstede, om sessie te moeghen „hebben op alle vergaederinghen in de landtschap. Num 15" 1655/6.

I bundel

NB. Het in den tekst omschreven verzoek werd gedaan in verband met de uitspraak der Staten-Generaal d.d. 3 Januari, 1654 (vlg. Inv. N°. 1202), waarbij de heerlijkheid Ruinen verklaard werd deel uit te maken van Drente „ende daeronder in politie „justitie, lasten ende in allen deelen desselfs landtschapsregieringe „te resorteren "

De oudere requesten zijn als bijlagen gehecht aan een request, waarin de datum van 7 Oct. 1656 als reeds verleden wordt' genoemd.

Hierbij een ongewaarmerkt uittreksel uit het register der resolutiën der Staten-Generaal d.d. 17 October 1656, waarbij eene commissie werd benoemd tot onderzoek naar aanleiding eener missive ter zake van Drost en Gedeputeerden d.d. 26 Sept. 1656.

Ruinen (invoering van het Drentsch landrecht).

1209. nD'e heere van Ruynen tegens d'ingesetenen van „Buddinge- ende Haeckxwolt". — Stukken betreffende de medewerking van Drost eu Gedeputeerden tot opheffing van het verzet der ingezetenen van Budding- en Haakswolde tegen de invoering van het Drentsch landrecht door den heer van Ruinen 1656.

1 dossier.

NB. De invoering van het Drentsch landrecht in de heerlijkheid Ruinen werd geboden bij de sententie der Staten-Generaal d.d 3 Jan. 1654 (zie Inv. N°. 1202).

Ruinen (loterij).

1210 «Over de derde loterije te Ruijnen". — Stukken betreffende de tenuitvoerlegging door Drost en Gedeputeerden van het verbod van den Raad van State, eene „derde goud-, silvere„en geldloterye" te Ruinen te houden. 1739.

1 dossier.

Ruinen (aankoop door Drente).

1211. Antwoord van den markies van Hoenshroeck aan (den