is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de betaling van vacatiën en verschotten aan den schulte te Ruinen en den landschrijver voor 't inwinnen van informatiën naar feiten in Ruinen voorgevallen. 1774.

1 omslag.

NB. Volgens 't bestuursreglement van de heerlijkheid had de drost het recht, informatiën te doen inwinnen door den landschrijver.

1219. „ Veranderinge omtrent het tractament van den ge„ngtschrijver van Runen. 1779." _ „P.M. bij de stukken van „Runen te leggen." - Stukken betreffende de wijziging door Drost en Gedeputeerden, met goedkeuring van den stadhouder, van t tractement van den gerichtsschrijver van Ruinen. 1779.

1 dossier.

XB. Het tractement was vastgesteld bij het bestuursreglement voor de heerlijkheid Kuinen d.d. 21 Maart 1768.

Ruinen (inlijving in '< landschap).

1220. „Rakende de heerlykheid Ruinen en Runerwold; „rapport van ingezetenen." — Stukken afkomstig van Drost en Gedeputeerden en gecommitteerden uit Ridderschap en Eigenerfden tot het ontwerpen van een plan tot inlijving der heerlijkheid Ruinen in 't landschap. 1785.

1 dossier.

1221 Extract-resolutie van Ridderschap en Steden van Overijsel, houdende afwijzende beschikking op het verzoek van Drost en Gedeputeerden om opheffing van de leenroerigheid der heerijkheid Ruinen, met 't oog op de inlijving ervan in 't landschap; met begeleidende missive. 19, 20 October 1787.

1 omslag.

Ruinen (verkoop van goederen).

1222. Gewaarmerkte afschriften der processen-verbaal van verkoop dd. 1795 van vast goed en hout te Ruinen, afkomstig van de goederen der heerlijkheid. 1797, 1799.

1 bundel.

NB. Aanwezig zijn: 2 afschriften (d.d. 8 Dec. 1797 en 1 Juli 1799) van het proces-verbaal van verkoop der vaste goederen ('t jongste is gemerkt „E"); — en 1 afschrift (d.d. Juli 1799 ?) van het proces-verbaal van verkoop van het hout gemerkt „B".