is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Zie ook Iriv. N°. 633.

Het hier aanwezige afschrift eener memorie van Drente's agent in 'sGravenhage Mr. M. van Peesijn verwijst naar zijne (verloren) vroegere memorie dd. 9 October 1643.

1240. Stukken betreffende de poging van Drente ter verkrijging van het recht van sessie ter generaliteit, naar aanleiding van eene vergissing ter kanselarij der Staten-Generaal. 1650/51.

1 dossier.

NB. Na het overlijden van prins Willem II werd bij vergissing ook aan Drente een brief gezonden met verzoek te komen beraadslagen omtrent de te volgen gedragslijn (zie Inv. N°. 1254).

Gretig werd hierin door Ridderschap en Eigenerfden aanleiding gezocht tot het opnieuw te berde brengen van de kwestie der sessie ter generaliteit. Wederom echter zonder goeden uitslag.

1341. Afschriften van stukken d.d. 1579, 1580, 1608, 1619, 1639 en 1651, vervaardigd ten behoeve van Drente's pogingen ter verkrijging van het recht van sessie ter generaliteit. (17de eeuw).

1 bundel.

NB. De stukken zijn gemerkt A, A, B, C, F, F, K, K, M, gedeeltelijk overeenkomende met de bijlagen tot de deductie d.d. 1618 (verg. Inv. N°. 633); terwijl verder enkele niet gemerkte stukken aanwezig zijn. 3 Afschriften zijn gewaarmerkt in 1624, 1639 en 1668.

Springhengsten.

1242. „tHouden van springhengsten int landt, ende goede „race te trecken. 44". — Missive van den stadhouder aan Ridderschap en Eigenerfden, aandringende op het houden van dekhengsten; met minuteel antwoord. 1664.

1 dossier.

Staatsstemminge.

1243. „Staatsstemminge. 1787". — Stukken betreffende het geschil tusschen de 4 dingspelen Beilen, Diever, Noordenveld eu Oostermoer en de meerderheid der ridderschap met de 2 dingspelen Zuidenveld en Rolde, omtrent het recht van overstemming