is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter statenvergadering, door de laatsten tegenover de eerstgenoemden gepretendeerd. 1787/9, 1792.

2 portefeuilles.

NB. Omtrent de aanleiding tot het geschil zie men het: „Eenvoudig doch nauwkeurig verhaal van zaken, voorgevallen op den „landsdag, welke Dinsdag den 13 Maart 1787 binnen Assen begonnen, doch op Zaturdag den 17 vrugteloos gescheiden is. „Alomme te bekomen."

De aanwezige stukken worden in de inventarissen der Statenarchieven d.d. 1795 en 1799 gedeeltelijk afzonderlijk omschreven ; waarschijnlijk om het belang der zaak. In de genoemde inventarissen worden bovendien vermeld: „Staadsrapporten van 1787" (1795) of ,Staatsrapporten 1788" (1799); wellicht doelend op (gedrukte exemplaren van) het tegenbetoog, dat echter ook wordt vermeld.

De stukken bestaan uit:

a. „ Origineele deductie over het regt van overstemming der „staatsvergadering; met de bijlagen." — „Deductie nopens het „regt van overstemming ter staatsvergadering van het landschap „Drente door de vier dinspelen van Beilen, Diever. Noordenveld „en het Oostermoer tegens het gevoelen der meerderheid van de „ridderschap en de dingspelen Zuidenveld en Rolde," 1787, (minute en gedrukt exemplaar); 1 stuk en 1 deel;

b. „Het origineele tegenbetoog van de ridderschap."— „Tegenbetoog over de staatsstemminge in Drente", met bijlagen, 26 Augustus 1788, (minute en gedrukt exemplaar); 1 portefeuille en 1 deel;

c. „Stukken adparentlyk bij elkander gezogt bij het opmaaken „van de stemming in 1787." — Aanteekeningen en afschriften, waarschijnlijk vervaardigd voor de samenstelling van het tegenbetoog; 1 bundel;

NB. Het is niet zeker, of de in den tekst vermelde titel, ontleend aan den inventaris der staten-archieven d.d. c. 1799, dezen bundel betreft dan wel de bijlagen tot het tegenbetoog, die wellicht daarvan waren afgedwaald.

d. „Acten der respective carspelen deser landschap, houdende „antwoorden van de eygenerfdens over de maniere van stemming „ten landsdage, 24 Maart 1789 geëxhibeert en gelesen" ter vergadering van Ridderschap en Eigenerfden. — Antwoorden der kerspelen omtrent hunne instemming met het tegenbetoog, inge-