is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mogelijk is nog, dat zij op dezelfde zaak betrekking hebben als t volgend nummer.

126». Afschriften van stukken d.d. 1040—1561, waarschijnlijk gediend hebbend in een geschil tusschen het kapittel van St. Pieter te Utrecht en Drost en Gedeputeerden over de vraag, welke rechter competent was met betrekking tot de pachtgoederen van het kapittel in Drente. (Begin 17de eeuw).

1 portefeuille.

NB. Vergelijk de noot b\j Inv. N°. 1268.

Alle stukken zijn gewaarmerkt door den secretaris van het kapittel C. Bnvmms (1608-1634). Er waren 2 serieën: 1. eene ongenummerde en 2. eene genummerde, waarvan aanwezig de nummers 2 (welk stuk ook voorkomt in de andere serie), 10,11,12.

Bovendien is aanwezig van dezelfde hand een o'ngeteek'end (minuteel ?) pacht-contract d.d. 1615.

N°. 12 is geadresseerd aan „G. Strdick, schulte te Havelte " tevens rentmeester van het kapittel (zie resol. Drost en Gedeputeerden d.d. 6 Juni en 2 Augustus 1611).

Op verzoek van G. Stroück, namens deken en kapittel, bepaalden Drost en Gedeputeerden op 27 Mei 1611, „dat, voortaen „en bij provisie de questiën rijsende uit de betalinge van der„selver H. pachten, wesende verdongen tenden als andersints, „voor de heeren Drost en Gedeputeerden der landtschap geventi„leert en gedecideert sullen worden." Toen echter in 1618 wederom een geschil (over de aflossing van zulk een pacht) voor Drost en Gedeputeerden aanhangig was (resol. D. en G. d.d. 29 Oct. 1618), vroegen zij aan Ridderschap en Eigenerfden inlichting omtrent hunne bevoegdheid in dezen (resol. R. en E. d.d. 18 Dec. 1618). Ridderschap en Eigenerfden verwezen toen de zaak naar den etstoel als zijnde „proces civil." Op het lotting d.d. Mei

1619 ontmoeten wij dan ook partijen (lotting d.d. 1619 bladz. 39); terwijl op 13 November 1620 vonnis werd gewezen (lotting d.d.'

1620 bladz. 167). Blijkbaar heeft het kapittel zich dus bij de behandeling door den etstoel nedergelegd.

^ Misschien heeft dus de rentmeester, toen hij voor Drost en Gedeputeerden de exceptio declinatoria fori opwierp (resol. Drost en Gedeputeerden d.d. 29 Oct. 1618), deze stukken terzelfder gelegenheid overgegeven.

Vergelijk hierbij Mr. S. Muller Fz., Catalogus van het archief van het kapittel vau St. Pieter, N°. 990.