is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1270. „Capittel van St. Peter te Utrecht, over de versplittinge „der erfpacht en het regt tot jagt en visscherie, 176, 1770". — „Jagt en visscherie vant capittel van St. Peter te Utrecht". — Stukken betreffende het verzoek van deken en kapittel van St Pieter te Utrecht aan Drost en Gedeputeerden om: le. hun ambtman bij te staan in de wegneming der verkeerde rechtsverhouding tusschen 't kapittel en zijne meiers ;2e. hem het genot van 'skapittel's jachtrecht niet te verhinderen. 1769/73.

1 dossier.

NB. Vergelijk: Mr. S. Muller Fz. Catalogus van het archief van het kapittel van St. Pieter, N°. 991.

1271. „76. Over 't versoek van 't capittel van Utregt". — Afschrift der publicatie van Drost en Gedeputeerden d.d. 17 Mei 1784, houdende oproeping tegen den rechtdag van allen, die bezwaren willen inbrengen tegen het verzoek van bet kapittel van St. Pieter te Utrecht met betrekking tot de verzekering der pacht bij verkoop of verdeeling van landerijen van het kapittel. (1784?).

1 stuk.

NB. Vergelijk : Mr. S. Muller Fz., Catalogus van het archief van het kapittel van St. Pieter, N°. 976.

Vaart en venen (teglement voor Kloosterveen en de vaart).

1272. „Reglementen op de Smildervaart of Cloosterveen en „vaart, 1771".— Stukken betreffende de vaststelling door Drost en Gedeputeerden en de afkondiging van het „reglement over „het Cloosterenveen en de vaart vandaar tot in het Meppeler „diep loopende." 1771.

1 omslag.

NB. Aanwezig zijn:

o. een ordonnantie d.d. 1695 van de participanten der Smilder venen, inhoudende een reglement op 't gebruik van de „schipvaert" en de T revier de A";

6. een onvolledig exemplaar dier ordonnantie, met wijzigingen vau de hand van den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents ;

F. het naar aanleiding daarvan opgemaakt reglement, vastgesteld op 29 Maart 1771 ;

d. 2 bij Drost en Gedeputeerden teruggekeerde publicatiën van de vaststelling.