is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Daeniel de Blok Lyelama a Nyeholt, grietman van OostStellingwerf, te Makkinga c.s. 1/4 in de „soogenaemde Smildi„ger vaert". 1773.

1 stuk.

NB. 't Afschrift is gewaarmerkt door den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellknts.

Bij overeenkomst d.d 19 Maart 1751 had H. Hummel als gehuwd met J. Fleddkrüs en als gemachtigde van zijne schoonmoeder Fledderus-Veklkt 3/4 der vaart overgedragen en 't resteerend 1/4 aan zich behouden. Doch in 't zelfde jaar nog verkocht hij zijn 1/4 aan Lycklama, die toen dus eigenaar was der geheele vaart.

1288. Bestekken voor het verdiepen en verbreeden van een gedeelte der „vaart" en het vernieuwen of verhoogen van wegen langs die vaart. 1774, 1782, 1783, (1806).

1 bundel.

NB. Het bestek dd. 1774 is in duplo aanwezig, waarvan een exemplaar tevens is acte van aanbesteding. Bij dat dd. (1805) zijn 2 concepten.

1289. Requesten aan Drost en Gedeputeerden, om uitreiking eener obligatie voor den koopprijs en om afslag van grondschatting van voor de „Nieuwe vaart" vergraven landen. 1771, 1781.

1 omslag.

NB. Hierbij een afschrift der resolutie van Drost en Gedeputeerden d.d. 15 Februari 1777, betreffende een toen behandeld (hier aanwezig) request

1290. „Aankoop van de grondt bij de Lokkebrugge door de „boer van Havelte, 25 Sept. 1798." — Stukken betreffende den verkoop door Drente aan de markegenoten van Havelte van een stukje grond bij de Lokbrug. 1798/9

1 dossier.

NB. Op 25 September 1798 gingen de boeren van Havelte in op de gestelde voorwaarden, op 27 Juni 1799 had de overdracht plaats.

Vaart en Venen (Friesche vaart).

1291. Stukken afkomstig van de commissie uit Drost en Gedeputeerden om te onderhandelen met den grietman Lycklama