is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op grond dat het veer op Amsterdam te groote schade zou lijden door de weder-invoering van dat op Zaandam en dit laatste verder schade zoude doen aan het plaatselijk belang.

1320. „Resolutie en reglement over het veer uit het Ooster„moer na Amsterdam etc., etc. etc., 1780". — Stukken betreffende de vaststelling van een nieuw reglement op het veer uit Oostermoer naar Amsterdam, Zaandam, Rotterdam en Harlingen vice versa 1780.

1 dossier.

NB. Hierbij een afschrift van het reglement d.d. 1757, met wijzigingen voor dat van 1780. Verder een 2,Je geteekend exemplaar van de resolutie en 't reglement, vroeger met andere stukken ingebonden geweest, gemerkt „N°. 23", afkomstig uit het archief der Oostermoerache en Zuidenveldsche venen.

1321. „18. Vaart van Groningen op Schipbork." — Stukken betreffende het verleenen van octrooi aan den hopman en vaandrig Lieftink tot het aanleggen van een veer van Groningen op Schipbork. 1739/40.

1 dossier.

Vereeniging van Drente met Groningen.

1323. „Pointen ende articulen over de vereeninge van de „lantschap Drente met statt Groeningen ende Omlanden." — „Project van vereinunge tusschen Groningen en Drente, 38, of „enige provintie onder graaf W. Loukivijk's gouvernement, 25". — Ontwerpen van eene vereeniging van Drente met Stad en Omlanden tot ééne provincie. (1695).

1 dossier.

NB. De cursief gedrukte woorden zijn van de hand van Mr. C. W. Ellents, landschapssecretaris omtreeks het midden der 18de eeuw.

Het „project" was opgesteld door de Staten van Stad en Omlanden. Drente verzette zich er evenwel tegen (Maqnin, Geschiedkundig overzigt enz. dl. III, 2de stuk, blz. 82 vlg.).

Verlaat in de A.

1323. Sententie van de Staten-Generaal in het geschil tusschen Drente en den magistraat van Steenwijk over het op last van dien magistraat door ingezetenen aldaar vernielen van een verlaat