is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de A in het schuitambt Vledder, — en 2,ie het (in verband daarmede?) gevangen nemen door dien magistraat van den schulte van Havelte Struick. 1620.

1 stuk.

NB. In dorso schreef de landschapssecretaris H. Weijnichman „Reg18. foK 41 verso," doch van deze registratie blijkt uit geen register.

In deze sententie werd tevens uitspraak gedaan omtrent de geschillen van Drente met de erfgenamen van den ontvanger der contributiën Hekman Gerrijsknn over vergoeding voor de op diens last weggevoerde boomen uit het bosch te Assen, en over betaling van den door hem geïnden 100sten penning van de compagnieën van Jan van Cornput en Johan Coektss. Vergelijk Inv. N°. 1054.

1324. „Copieel contract met Steenwijk over het verlaat in „de Aa." — Afschriften van de verklaringen d.d. 14 April 1610 van Steenwijk en van Wapserveen en Nyensleek omtrent het betalen door de laatsten van turftol voor de doorvaart der „Oester- of Isveeniger-brugge", in ruil voor het recht van plaatsing van een tweede verlaat in de A; — en van de overeenkomst d.d. 20 Mei 1624 tusschen den commandeur van Steenwijk en de ingezetenen van Vledder omtrent het graven van een sloot uit de A naar de Vledder venen. (c. 1625).

1 dossier.

Volkstelling 1795.

1325. „Naamregister der steeden, dorpen en gehuchten, of „rapport over de telling van het volk van Holland, zoals dezelve „door de onderscheide municipaliteiten zyn overgegeven aan de „Representanten van hetzelve volk, in de maanden October en „November van het jaar 1795."

1 deel (gedrukt).

NB. De Staten-Generaal verzochten bij brief d.d. 29 September 1795 aan de Representanten van Drente, over te gaan tot de telling van het volk, in verband met „het plan van oproeping „van de natie tot eene algemeene vergadering". Tengevolge eener gelijkluidende of soortgelijke aanschrijving zal gehouden zijn de telling in Holland. De uit de daarbij verzamelde gegevens opgemaakte staat was reeds spoedig daarop in het archief der Representanten; hij wordt vermeld in de Notul van stukkeu d.d. c. 1802 (zie Iuv. N°. 924) onder N°. 29.