is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vroedvrouwen.

1326. Plannen „om het landschap Drenthe te voorzien van „een genoegzaam getal bekwame vroedvrouwen en eenige kun„dige vroedmeesters." 1790.

4 deelen

NB. Bij publicatie van Drost en Gedeputeerden d.d. 18 Mei 1790 werd „elk en een iegelijk, hetzij binnen hetzij buiten deese „landschap woonagtig, des genoegzaam kundig" uitgenoodigd „om „aan dezel\e een plan met de situatie, gesteltheid en volkrijkheid „der landschap overeenkomstig en met minst mogelijk bezwaar „derzelver linantieele belangens op te geven, om gemelde landschap „in het generaal van een genoegsam getal bequaame vroedvrouwen „en eenige kundige vroedmeesters te voorzien."

Twee prijzen, resp. van 100 en 50 zilveren ducaten, werden uitgeloofd.

Van de ingekomen antwoorden zijn 4 tot ons gekomen. Wagenspoor.

1327. „Dese raeken 't verwijden van 't wagenspoor." — Stukken betreffende het vaststellen door Drost en Gedeputeerden, — in overleg met de Gedeputeerde Staten van Stad en Lande en van Friesland voor hunne provinciën, — van de wijdte van het Hollandsche wagenspoor voor de wegen in Drente. 1671/2

1 dossier.

132». „Wijde wagenspoor". — Stukken betreffende het vaststellen door Drost en Gedeputeerden, — in overleg met de Gedeputeerden van Overijsel, van Stad en Lande en van Friesland voor hunne provinciën, - van de wijdte van het Hollandsche wagenspoor voor de wegen in Drente. 1690/2.

1 dossier.

NB. In hun schrijven d.d. 22 Juni 1690 aan Stad en Lande verklaarden Drost en Gedeputeerden o.a., dat volgens het in 1671 overeengekomene de ingezetenen van Drente de sporen hadden verbreed en de wagens dienovereenkomstig veranderd, doch dat door den gevolgden oorlog de zaak weder was te niet gegaan. Wapening weerbare manschappen.

1329. „Wapenen der ingezetenen 1665 en 1672, nevens de „monsterrollen , „123 . „Nombre van de weerbaere ende „gewapende mannen in de landtschap Drenthe". — Opgaven der in de kerspelen aanwezige weerbare manschappen en hunne