is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Hierbij een verzoek d.d. 19 Aug. 1797 van de commissie ter directie der algemeene burgerwapening in Drente aan de municipaliteit van de Oude Smilde om eenigen personen, die vroeger niet thuis waren, alsnog de verklaring af te nemen; met ondergeschreven antwoord d.d. 8 Januari 1798.

1361. „Protocol van tekening, welke de verklaringe hebben „afgelegt". — Protocol (kerspelsgewijs) der personen, die de belofte vermeld in Inv. N°. 1360 hebben afgelegd. 21 April—22 Augustus 1797.

1 deel.

NB. In dit protocol zijn, ter vervollediging, ten deele ook afgeschreven de namen, voorkomende in Inv. N°. 1360; het is dus voor zooveel een register.

1362. „Boek van de leeden, welke de verklaringe op de „burgerwapeninge afgelegt hebben". — Protocol (kerspelsgewijs) der personen, die de belofte vermeld in Inv. N°. 1360 hebben afgelegd, verdeeld naar hunne woonplaats in het kerspel en met opgave omtrent ouderdom, burgerlijken staat en bedrijf. (1797?).

1 deel.

1363 „Twee reglementen over de quotisatie. 68". — Publicatie van de commissie op de heffing der contributie voor de burgermacht. 13 Maart 1798.

1 stuk (gedrukt).

NB. De oude titel is ontleend aan den inventaris d.d. 29 Maart 1799, voorkomende in Inv. N°. 1372. Het 2de reglement is sedert verloren.

1364. „Contributie-protocol". — Protocol (kerspelsgewijs) der contribuanten voor de gewapende burgermacht, verdeeld naar hunne woonplaats; met opgave van hunnen ouderdom, burgerlijken staat en bedrijf, hunne contributie en of zij de belofte vermeld in Inv. N°. 1360 hebben afgelegd, z. d. en 4 Mei—21 Juli 1797.

1 deel.

1365. „Afschrift der rekeninge van ontfangst en uitgave „door de commissie ter algemene directie der gewapende bur-