is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

306—308, 319; en van enkele nummers bijlagen. Daarentegen schijnt het de vraag, of de geliasseerde doch niet geregistreerde stukken liggende tusschen Nns. 126 en 133 en die liggende in N°. 223 aldaar behooren.

1375. „N°. 57. Inventaris van eenige losse stukken" (d. d. 1 Jan.—4 Maart 1799), ingekomen bij de commissie 1799.

1 stuk.

NB. De inventaris d.d. 31 Dec. 1798 vermeldt onder ,57": „Eenige losse rekeningen van de onderscheidene raden van discipline, huishoudelijke directiën en plaatselijke bestuuren, die «nog onbetaald zyn"; die van 1799 daarentegen: „57. Enige „losse stukken volgens daarbij zynde inventaris."

Het nut om de bewuste stukken (Nos. 255, 241 en 321 der ingekomen stukken vermeld in Inv. N°. 1374.) afzonderlijk te houden, bleek niet; ook schijnen, naar de moeten, de stukken later gevoegd te zijn in de groote verzameling der ingekomen stukken; zij zijn daarom in die verzameling gelegd.

1376. „N°. 2. Protocol van ingekomen stukken." — Register van brieven en stukken ingekomen bij de commissie, met bladwijzer. 2 Juli 1798—1799 Maart 19.

1 deel.

1377. Stukken ingekomen bij de commissie, niet genummerd en niet geregistreerd in het register der ingekomen stukken vermeld in Inv. N°. 1376. 8 December 1798—1799 Februari 6.

1 omslag

NB. Op een dezer stukken staat in dorso: „Buiten deliberatie „gehouden"; is dit misschien met alle het geval?

1378. „N°. 9. Protocol van uitgaande stukken". — Register van brieven en stukken uitgegaan van de commissie, met bladwijzer 14 Juni 1798—1799 Maart 29.

1 deel.

NB Na den laatsten brief d.d. 29 Maart 1799 volgen: een inventaris der archieven van de vorige en deze commissiën en eene rekening van het financiëel beheer dezer commissie.

1379. „Publicatiën, 69." — Publicatiën van de commissie. 26 Sept. en 15 Oct. 1798.

1 omslag (gedrukt).