is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Commissie van Financie als belast met het toezicht op de burgerwapening in het voormalig gewest Drente, betreffende de opheffing van de administratie van eerstgenoemde. 7 en 14 Juni 1800.

1 omslag.

1399. Afgekondigde publicatiën van de commissie. 18 Aug., 1 September 1798.

1 omslag.

1400. Afschritt van een extract-resolutie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche republiek d.d. 10 Nov. 1798, betreffende het commando bij gezamenlijk optreden van militie en gewapende burgermacht, (c. 1798).

1 stuk.

NB. Is dit afschrift wellicht door de commissie der gewapende burgermacht in het voormalig gewest Drente toegezonden aan de commissie van huishoudelijke directie der gewapende burgermacht van Gasselte c. a. ?

1491. Formulieren voor verschillende staten, op te maken door de commissie van huishoudelijke directie der gewapende burgermacht van Gasselte c. a.. (c 1798).

1 omslag.

NB. Deze formulieren zijn gedeeltelijk vervaardigd door, gedeeltelijk toegezonden aan den secretaris dier commissie.

c. Archief der commissie van huishoudelijke directie van Hoogeveen c. a.

NB. Onder deze commissie behoorden: Hoogeveen en Zuidwolde.

1492 „N°. 3. Een en dertig onderscheyd. missives &c.". — Brieven ingekomen bij en minuten van stukken uitgegaan vau de commissie. (Genummerd N08. 1—31). 8 Maart 1798—1800 Februari 13.

1 omslag.

1493 Requesten e. a. stukken (genummerd Nos. 1 —14) gericht aan verschillende colleges en door deze gesteld in handen der commissie, bij apostillen d.d. 24 October 1797 —1799 Maart 27.

1 omslag.