is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£. Archief der commissie van huishoudelijke directie van Pesse c. a.

NB. Onder deze commissie behoorden: Pesse, Echten, Ansen en Ruinen.

1404. „Naemlyste van de gewapende burgers van 't carspel „Pesse, Echten & Ansen". (c. 1798?).

1 stuk.

NB. Dit stuk is in dorso geteekend „N°. P' en daaronder met andere hand: „Dese schijnt de hand van L. Kniphorst."

1405. «Protocol van de handelingen en verrigtingen van de „commissie van huishoudelijke directie der gewapende burger„magt te Pesse, Echten, Ansen en Ruinen, beginnende a°. 1798". 11 Augustus 1798 —1800 Juni 12

I deel.

NB. Op 12 Juni 1800 werd de commissie ontbonden en het archief toegezonden aan de Commissie van Financie als belast met het toezicht op de burgerwapening in het voormalig gewest Drente. Bij de notulen der laatste vergadering eene aanteekening d.d. 1800 van niet aanwezige en reeds gezonden archivalia.

1406. „Krijgsraaden & reglementen, 1798 & begin des jaars „1799, over Pesse & Ruinen." — Boek bevattende

1. de minuteele notulen van den krijgsraad of commissie van huishoudelijke directie der gewapende burgermacht van Pesse c. a., over 11 Augustus 1798 — 1800 Juni 12;

2. de 3 reglementen (krijgsraad-, boete-, en wachtreglementen), 1798;

3. verklaringen omtrent de samenstelling van den krijgsraad, 1798;

4. enkele bij den krijgsraad (de commissie) ingekomen stukken (gedeeltelijk in afschrift) en minuten van uitgaande stukken, 1798-1800.

2 deelen.

1407. Brieven en stukken ingekomen bij en minuten van brieven uitgegaan van de commissie. 8 Maart 1798—1800 Mei 24.

7 samengenaaide bundels.

f