is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gaarderijen onverwijld aan den raad zullen inzenden" (not. raad van financiën d.d. 11 Januari 1806). De verboden afstand ten platten lande (bepaald bij staatsbesluit d.d. 17 December 1805 N°. 1) wordt opgegeven in het genoemd extract van het verhandelde bij den secretaris onder h van het lste lid (50 roeden in dorpen en 100 roeden buiten dorpen).

Bestiaal.

1463. „Maandstaat over 't jaar 1806 van den lsten Januarij .tot den laatsten December, J M. Braams, prizeerder in het „landschap Drenthe te Eext" (over Anlo en Gieten) van het vee, vallende in de belasting op het bestiaal. (1807).

1 deel

Boekwerken (Ontvangen-).

1464. Mr. J. Scheltema, Staatkundig Nederland. Amsterdam, J ten Brink, 1805, 1806.

2 deelen (3 banden) en 1 kaart.

NB. Dit werk is ingevolge staatsbesluit d.d. tO Februari 1806 N°. 21 toegezonden aan het landschapsbestuur, met aanschrijving om het gebruik ervan te bevorderen (notulen landschapsbestuur d.d. 13 Maart 1806 N°. 2).

Borgtochten.

1465. Borgtochten ten behoeve van Drente gepasseerd tot zekerheid voor de getrouwe ambtsvervulling van aan haar rekenplichtige ambtenaren, met daartoe betrekkelijke stukken. 1 — 4 November 1806.

1 omslag.

Dikninge (rentambt).

1466. „Summiere calculative staten der apparente ontvangst „en uitgave" bij den provisioneelen rentmeester van Dikninge, over 1 October 1805—1807 Mei 31. 1 October 1805—1807 Mei 1.

1 portefeuille.

NB. De staten werden door den rentmeester ingezonden bij den raad van financiën.

1467. Korte staten van ontvangst en uitgaaf bij den provisioneelen rentmeester van Dikninge, over 9 Januari 1805 — 1807 April 30. 28 Augustus 1805 —1807 Mei 1.

1 portefeuille.