is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

NB. De staten werden door den rentmeester ingezonden bij den raad van financiën.

1468. Proces-verbaal van verkoop van „de in denjaare 1751 „bij beklemming uitgedane landschapsplaatsen behorende onder „het rentambt des stichts Dickninge en gelegen in het karspel „Ruinen". December 1806.

1 stuk.

Domeinen (rentambt).

1469 Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den rentmeester der domeinen, over 5 September 1805—1806 Februari 27. 1805—1806.

1 bundel.

NB. De staten werden door den rentmeester ingezonden bij den raad van financiën.

Ontbreekt de staat over Oct. 1805.

Gelijke staten over Sept. 1798—1803 Februari zijn te vinden in Inv. N°. 678 (afd. Varia).

Eeden.

(1669). Protocol bevattende onderteekende beloften van getrouwe plichtsvervulling door de autoriteiten en ambtenaren van 't landschap. 17 September 1805—1807 Mei 5.

1 deel.

NB. Aan het einde van het deel zijn verscheidene katerns uitgesneden; misschien raakte toen tevens los een formulier van den eed voor de panders onderteekend op 5 Mei 1807 door G. Frerijks, nu voorin gelegd.

Verklaringen d.d. 3 Februari 1806 omtrent de eedsaflegging door Mrs. Willinge en Oortwijn als secretaris en procureurgeneraal van den etstoel worden gevonden in een ouder eedboek (zie Inv. N°. 778 (ai'd. Varia) ).

Dit deel is later gebruikt door den landdrost (zie Inv. tusschen Nos. 1566 en 1567) en door den onderprefect (zie Inv. N°. 1669) en daarom geplaatst op Inv. N°. 1669.

Generale Middelen.

14TO. Verbaal van de verpachting der generale middelen over Drente, over 1 October — 31 December 1805. 1805.

1 stuk.