is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Januari 1807 N°. 1). De raad stelde daarop de stukken in handen van den assessor Engelenberg en den secretaris Vos ten fine van rapport. Op 26 Februari 1807 keerden de stukken met het verlangde rapport terug bij den raad, die op grond daarvan verslag uitbracht aan den minister (uitg. brieven (Inv. N°. 1452) B N°. 51), doch de lijsten (die tevens hadden moeten worden teruggezonden) behield.

Polderlasten enz.

1504. Opgaven omtrent de polder- en dijklasten, sluis- en molengelden, kosten van rivierwerken enz., sedert 1 Januari 1796 tot 31 December 1805 door zijlvesten of andere colleges in de schuitambten van Drente geheven. 1806.

1 omslag.

NB. Door den koning „gelast zijnde om alles te prepareren en „te doen prepareren, wat tot de in werking brenging van het „middel der verponding kan dienstbaar zijn," vaardigde de minister van financiën op 9 Augustus 1806 eene notificatie uit, waarvan hij een exemplaar zond aan het landschapsbestuur met eene circulaire d.d. 9 Augustus 1806 N°. 1. In die circulaire droeg hij het bestuur o. a. op, „alle de polder- en dijksbesturen" te gelasten de inzending van „eenen pertinenten staat van alle de „polder- en dijkslasten, sluis- en molengelden, kosten van zee„en rivierwerken" over den in den tekst genoemden tijd, „met „specificatie van het emploij dier gelden en der onderscheidene „posten van uitgaven, alsmede van het getal der morgentalen, „over dewelke die gelden zijn omgeslagen en tegens welke som „per morgen; voorts eene naauwkeurige opgave van de geaccordeerde subsidiën en van de genegotieerde kapitalen, den intrest „en aflossing derzelve." De minister wachtte de staten en opgaven van het bestuur in vóór 1 October d. a. v. Naar aanleiding daarvan schreef het landschapsbestuur op 28 Augustus 1806 (N°. 1) den schuiten aan, de verlangde opgaven te doen.

Niet van alle schuiten zijn de antwoorden aanwezig.

Schatbeurders.

1505. Opgaven der schatbeurders omtrent hunnen ouderdom, hunne jaarlijksche bezoldiging en hunnen diensttijd. 1805.

1 dossier.

NB. In verband met „de introductie der Algemeene belastingen, „gearresteerd bij staatsbesluit van den 12den Julij dezes jaars" (1805) besloot de secretaris van staat voor de financiën op