is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Augustus 1805 (N®. 18) van de raden van financiën in de departementen en het landschap Drente te vragen o.a. „eene gedetailleerde «lijst der tegenwoordige ontvangers en andere bedienden van „'slands middelen in hun departement of landschap, derzelver „ouderdom, belooning en langdurigheid van dienst."

De raad van financiën in Drente droeg het vervaardigen der noodige opgaven voor het antwoord op des agents besluit op aan zijn medelid Engelenberg (not. raad van financiën d.d. 28 Augustus 1805), die echter op 5 September d. a. v. verklaarde de noodige gegevens voor de schatbeurders te missen, waarom de raad hun aanschreef tot het doen dier opgaven (not. d.d. 5 September 1805 N°. 2). Ingevolge die aanschrijving kwamen de in den tekst genoemde antwoorden bij den raad in.

Schoolmeester (te Kloosterveen).

1506. Stukken betreffende de vervulling van de vacante schoolmeestersplaats te Kloosterveen door het landschapsbestuur. 1806.

1 dossier.

Tabellen.

1507. „Tabellen" met opgaven omtrent het aantal en de bezoldiging der predikanten en andere dienaren der Ned. Herv. gemeenten, en de fondsen waaruit die bezoldiging gevonden wordt. 1805.

1 stuk.

NB. Het landschapsbestuur vroeg, bij zijne aanschrijving d.d. 17 October 1805 N°. 34, deze opgaven van de schuiten (onder medewerking der kerkelijke besturen) op last van den secretaris van staat voor de binnenlandsche zaken. Het doel was „verbetering „te brengen" „in de hoogst ongelijkmatige betaling der geestelijkheid" (zie de missive van den genoemden secretaris d.d. 1 October 1805 N°. 2/7, in de notulen van het landschapsbestuur d.d. 16 Oct. N°. 7).

Alleen is aanwezig de missive van den schulte van Gieten d.d. 28 Oct. 1805, ten geleide van de (verloren) tabel.

„Train-knegts".

1508. Opgaven der „train-knegts," in de verschillende plaatsen in Drente aangeworven ten behoeve van het leger. Met verzamellijst en concept-order voor den sergeant-geleider. 1806.

1 dossier.