is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arrondissement Hoogeveen, wegens het bij wijze van anticipatie op de verponding over 1806 opgebrachte. 24 — 26 November 1806-

1 omslag.

NB. De staten werden door den commissaris met begeleidende brieven ingezonden bij den raad van financiën.

1519. „ Weekstaten" van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het arrondissement Meppel, wegens het bij wijze van anticipatie op de verponding over 1806 opgebrachte. (Genummerd N"8. 1 en 2). 8 — 24 November 1806.

1 omslag

NB. Deze staten werden door den commissaris met begeleidende brieven ingezonden bij den raad van financiën.

Vrijdom.

1520. Opgaven van vrijdom van omslagen, ondersteuningen, armoortjes-gelden enz., genoten door schuiten, predikanten, kerkvoogdijen, diaconieën, weeshuizen enz. 1806.

1 bundel.

NB. In verband met de invoering der Algemeene belastingen verzocht de secretaris van staat voor de financiën, by extract van het bij hem op 8 Januari 1806 sub N°. 21 verhandelde, van de respectieve raden van financiën gespecificeerde opgaven van alle remissiën, van alle vrijdommen van en van alle uitkeeringen uit de belastingen, die met l Januari waren vervallen, genoten tot 31 December 1805. De raad van financiën in Drente stelde dit besluit in handen van zijn secretaris „ten fine van examinatie „en rapport" (not. raad van financiën d.d. 13 Januari 1806). Ingevolge het rapport stelde de raad op 3 Februari d.a.v. eene notificatie vast voor de betrokken personen en op 27 Maart 1806 voor de nalatigen eene aansporing, die de in den tekst genoemde opgaven bij hem deden inkomen. De ingekomen opgaven werden tot een rapport verwerkt, dat aan den secretaris van staat op 15 April 1806 werd ingezonden (not. raad van financiën d.d. 15 April 1806, uitg. brieven (Inv. N°. 1452) A N°. 114).

Waterstaat.

„Waterstaat". — Stukken betreffende de regeling van den goeden afvoer van water van Drentsche op Groningsche landen, bepaaldelijk door het Koningsdiep. 1805.

1 dossier.