is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

financiën d.d. 14 Maart 1808 N°. 32 werd van de ingekomen borgtochten een lijst gemaast ter toezending aan den inspecteur-generaal.

Behalve de op deze lijst voorkomende zijn gelijksoortige borgtochten aanwezig d.d. 6 Juli—1 September 1809.

Desertie.

15® 1. Antwoorden der schuiten en gemeentebesturen op de aanschrijving van den landdrost d.d. 9 Juni 1807 ]ST0. 3, betreffende de maatregelen te nemen tegen desertie uit het leger en opsporing van gedeserteerd en. 1807.

1 portefeuille.

NB. De landdrost rapporteerde aan den minister van oorlog op 5 Augustus 1807 N°. 1 bij missive Litt. A N°. 112.

\ oor zooveel het 2de kwartier betreft zijn de antwoorden ontvangen door tusschenkomst van den drost van dat kwartier, wien ook eeue aanschrijving was gezonden (evenals aan den procureur-generaal) en die zich daarop aan de schuiten in zijn ressort had gericht.

Deuren en vensters.

1562. Antwoorden van de schuiten en gemeentebesturen op de aanschrijving van den landdrost d.d. 28 Augustus 1810 N°. 4, vragende afschrift der lijsten van de telling der deuren en vensters. 1810.

1 portefeuille.

NB. De landdrost vroeg deze opgaven naar aanleiding van een missive van den minister van financiën d.d. 22 Augustus 1810 N°. 13, aan wien de oorspronkelijke lijsten werden toegezonden.

De lijsten zijn niet aanwezig.

Dikninge {rentambt).

1563. „Lijst der prijzen waarvoor de eygendommen der «... (genoemde) beklemde erven bij palmslag zijn verkogt". (1807P).

1 stuk.

NB. Hierin worden o.a. genoemd de erven, afkomstig van het rentambt Dikninge, in Dec. 1806 verkocht (zie Inv. N°. 1468).

1564. Processen-verbaal van verkoop van erfpachten uit goederen te Wijster, Broekhuizen, de Wijk en van geldrenten uit het Groeneveld te Colderveen en een huis c.a. te Meppel, behoorend tot 't rentambt Dikninge. Februari 1808.

1 omslag.