is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dikninge en domeinen (rentambten).

1565. Proces verbaal van verkoop van schuld-rogge uit het boerschap Pesse en 't goed Wanninge en roggepachten uit de erven te Pesse, Echten en Ansen, behoorend tot de rentambten Dikninge en van de domeinen. Februari 1808.

1 stuk.

Domeinen (rentambt).

1566. „Specifique lijst houdendede namen van de schuitessen, „in welkers ressorten dominiale goederen zijn verkogt; met opgave „van het montant, 't geen dezelve respectivelijk hebben opgebracht". (1808?).

1 stuk.

Eeden.

(1669) Protocol bevattende onderteekende beloften van getrouwe plichtsbetrachting door autoriteiten en ambtenaren in het departement Drente. 5 Juni 1807—1810 December 17.

1 deel.

NB. Dit deel is ook gebruikt door het landschapsbestuur (zie Inv. tusschen Nos. 1469 en 1470) en door den onderprefect (zie Inv. N°. 1669) en daarom geplaatst op N°. 1669. Zie ook de noot bij Inv. tusschen N08. 1469 en 1470.

Fabrieken.

1567. Minuteele „Staat der fabrieken en trafieken in het .departement Drenthe". 1809. (in duplo)

1 rol.

NB. Deze staat is door den landdrost ingezonden aan den minister van binnenlandsche zaken bij missive d.d. 10 Januari 1809 N°. 89.

Financieele declaratiën.

1568. „Stukken betreffende de declaratiën. welke aan het „ministerie tot de binnenlandsche (zaken) zijn verzonden'29 Maart „1808", wegens over 1807 gedane uitgaven enz ten laste van dat departement 1808.

1 dossier.

NB. Het koninklijk decreet d.d. 21 December 1807 (verbaal landdrost d.d. 15 Maart 1808 N°. 7) vorderde inzending der vorderingen voor 1 April 1808. De landdrost droeg de voor-