is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loopige zorgen hiervoor op aan den secretaris-generaal (verbaal landdrost d.d. 19 Maart 180S N» 1). 29 Maart d.a.v. legde deze de declaratien over en werden zij door den landdrost verzonden bij missive ï.d. Litt E. N°. 64.

1569. „Stukken rakende de declaratiën van het laaste kwartaal 1808. Financiën". Stukken betreffende de verificatie van de onkosten-declaratiën der ambtenaren bij de belastingen over het 4de kwartaal van 180S. 1809.

1 dossier.

NB. De stukken zijn genummerd „2", ,3" „5" en 7"

Zij werden door den landdrost opgezonden aan den minister van financiën bij missive d.d. 18 Februari 1809 Litt. E. N°. 9.

1570. „Financiële declaratiën. Oogstmaand". — Opdrachten van den landdrost aan den secretaris-generaal tot onderzoek van en rapport over de bij hem ingeleverde onkosten-declaratiën van ambtenaren bij de belastingen, over Juli en Augustus 1809. 1809.

1 dossier.

NB. Deze opdrachten (d.d. 24 Augustus, 8, 14, 16 en 25 September 1809) werden gegeven in den vorm van uittreksels uit het bij den landdrost verhandelde. Zij werden wellicht bij zijn antwoord door den secretaris-generaal aan den landdrost teruggezonden. Slechts bij een 2-tal zijn aanwezig de brieven, waarbij de financieele ambtenaren hunne declaratiën inzonden.

Garde.

1571. „Tableau relatief de aanwerving en leverantie der ,nodige manschappen voor 's konings guarde, zooals zulks by ,hoogstdeszelfs besluit van den 7 Herfstmaand 1809 N». 16 ,is bepaald, houdende tevens eene opgave der daartoe aangewende .kosten; uit de ingezondene stukken opgemaakt door den chef ,de bureau Mr. G. W. van der Feltz." 1810.

1 stuk.

NB. De bijlagen (A—D) ontbreken.

Bij koninklijk besluit d.d. 7 September 1809 N°. 16 werd vastgesteld, dat ter completeering van 's konings garde op elke 2000 inwoners van het rijk 1 recruut moest worden geleverd. De landdrost droeg daarom op 14 Sept. d.a.v. (N°. 1) den assessoren op, na te gaan, hoeveel manschappen het departement Drente moest leveren, en te ontwerpen eene repartitie daarvan over de