is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Bij missive d.d. 25 Mei 1807 N°. 1 schreef de landdrost den schuiten en gemeentebesturen aan, met 't oog op de heerschende hondsdolheid vastlegging der honden te gelasten en, bij niet voldoening aan 't bevel, de eigenaars te beboeten. Aan hem moest mededeeling gedaan worden van het ten dezen verrichte.

Huishoudelijke kosten.

1*^5. Minuteele lijst der pretensiën ten laste van Drente, betreffende de „oude huishoudelijke kosten " Met enkele daarbij behoorende stukken. 180?.

1 dossier.

NB. Deze lijst is opgemaakt door den gewezen secretaris van den raad van financiën ingevolge (bijgevoegde) opdracht van den landdrost d.d. 22 Juni 1807 N°. 2.

Afschrift der lijst zond de landdrost bij missive d.d. 9 November 1807 Litt. B. N°. 73 aan den minister van financiën.

Jacht.

Stukken betreffende de medewerking van den secretarisgeneraal van 't landdrostambt bij de verleening door den kapiteingeneraal van de jacht van acten van admissie tot de jacht en van verlof tot het houden van duiventillen aan inwoners van Drente. 1807.

1 dossier.

Kerspelrekeningen.

1577. „Duplicaten van karspilsrekeningen" over 1809/1810 of 1810.

1 portefeuille

NB. Aanwezig zijn de rekeningen van Beilen, Diever, Dwingelo, Havelte en Uffelte, Hoogeveen, Meppel (gemeente), Ruinen, Vledder, Wapserveen, Westerbork, Zuidwolde.

De rekeningen zijn opgemaakt door de plaatselijke besturen en ter goedkeuring ingezonden bij den landdrost. Bij diens besluit d.d. 15 December 1810 werden ze gesteld in handen van den secretaris-generaal ten fine van „voorlopige examinatie". Op 21 Januari 1811 berichtte de gewezen landdrost den prefect van het departement van de Wester-Eems, dat de begrootingen der gemeenten voor 1811, met de gesloten rekeningen over 1810, waren ingezonden aan den minister van binnenlandsche zaken met uitzondering van die van Assen. (uitg. brief Litt. A. Nu. 28).

Blijkbaar zijn ze later aan den landdrost teruggezonden