is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klein-Zegel.

1578. Verantwoording, met bijlagen, over 1806 -1808 van de onder-inspecteurs der middelen te lande omtrent de door de ontvangers der beschreven middelen van den ontvanger-generaal ontvangen en door hen aan de gaarders enz. uitgereikte en door dezen al of niet gebruikte zegels. 1808.

3 portefeuilles.

NB. De verantwoordingen moesten worden ingezonden bij den landdrost.

Aanwezig zijn:

a. ressort A ssen: reijus voor zegels, door den ontvangergeneraal afgegeven aan de ontvangers der beschreven middelen te Assen en te Zuidlaren;

b. ressort Hoogeveen : de verantwoording; re9us voor zegels, door den ontvanger-generaal afgegeven aan de ontvangers en gaarders der beschreven middelen in het arrondissement (bijl. A—C), en de bijlagen gemerkt „D" en „G";

c. ressort Meppel: de verantwoording (over 1806 niet aanwezig); reyus voor zegels, door den ontvanger-generaal afgegeven aan den ontvanger der beschreven middelen te Meppel en door dezen aan de gaarders; staten der zegeltelliiig op de kantoren der ontvangers en gaarders 20 Febr.—19 Maart, 17—22 Mei 1807; „verkladde zegels" van ontvangers en gaarders.

Collectief Zegel.

1579. Rapport, met bijlagen, van den onder-inspecteur der middelen te lande in het ressort Hoogeveen aan den landdrost wegens zijne eerste ronde of visitatie der kantoren in zijn ressort. 17 Februari 1809.

1 omslag.

Komst van den Koning.

15SO. Rapporten der schuiten en gemeentebesturen aan den landdrost omtrent het door hen verrichte tot het in orde brengen der wegen enz., met het oog op de komst des konings. 1809.

1 dossier.

NB. De minister van binnenlandsche zaken stelde bij missive d.d. 24 Februari 1809 N°. 94 den landdrost in kennis met het voornemen des konings, in het begin van Maart Drente te bezoeken. Daarom verzocht de landdrost op 27 Februari d.a.v. den schuiten en gemeentebesturen, de noodige zorg te besteden aan de wegen