is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Patenten.

1602. Opgaven der schuiten en gemeentebesturen van de personen, als brander, destillateur, zout- of zeepzieder gepatenteerd doch deze bedrijven niet uitoefenend. 1807.

1 dossier.

NB. De landdrost vroeg deze opgaven bij zijne aanschrijving d.d. 22 September 1807 N°. 1 naar aanleiding van een missive van den minister van financiën, welke hij 23 October 1807 beantwoordde (verbaal landdrost i.d. en uitgaande brief Litt. B. N°. 56).

1603. „Patenten, 1807". — Minuteele staat van de hoegrootheid der zegels, waarop in 1807 in de kerspelen en gemeenten in Drente de patenten voor de beroepen en bedrijven zijn uitgereikt. 1808.

1 omslag.

NB. Op 12 Januari 1808 N°. 13 schreef de landdrost, ingevolge aanschrijving van den minister van financiën, den schuiten en gemeentebesturen aan, de lijsten der jaarlijks afgegeven patenten voortaan aan hem in te zenden voor 1 April. Toen op 22 April

1808 alle lijsten waren ingekomen, werd den assessoren Tonckens en Engelknbf.ro opgedragen, daarvan te vervaardigen een staat, welke 26 Mei d.a.v. aan den minister werd toegezonden.

Hierbij een brief van den schulte van Zuidlaren, waarbij hij zijne lijst inzendt.

1604. Opgaven der schuiten en gemeentebesturen van de aan boereD knechten en -meiden over 1809 afgegeven patenten. Met verzamelstaat. 1809.

1 dossier.

NB. De landdrost vroeg deze opgaven bij zijne aanschrijving d.d. 12 Mei 1809 N°. 8 naar aanleiding van een missive van den minister van financiën, welke hij 22 Juni 1809 beantwoordde (verbaal landdrost i.d. en uitg. brief Litt. G. N°. 34). In dat antwoord drong hij aan op teruggave der voor patent betaalde gelden, voor zoover zij blijkens 's ministers toelichting (d.d. 5 Mei

1809 N°. 4) onverschuldigd waren betaald.

1605. Afschriften der lijsten van de in 1809 door de schuiten en gemeentebesturen wegens beroepen en bedrijven afgegeven patenten. 1810.

1 dossier.