is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Blijkens de „recapitulation" is de opbrengst dezer quotisatie ongeveer 30.000 galden; deze stukken hebben dus blijkbaar betrekking op de jaarlijksche quotisatie van 3 millioen (zie de noot bij het hoofd).

1609. Opgaven van de ontvangers der beschreven middelen in de arrondissementen Assen, Hoogeveen en Meppel omtrent de opbrengst in die middelen van ieder kerspel in hun ressort. 1808.

1 omslag.

NB. Deze opgaven werden ingezonden bij den landdrost ten behoeve van de repartitie der som, door het departement Drente bij te dragen in de jaarlijksche quotisatie van 3 millioen gulden, uitgeschreven bij de wet van 30 Maart 1808.

Het decreet van den koning van Holland d.d. 12 April 1808 N°. 1 gaf inlichtingen omtrent de uitvoering der zooeven genoemde wet (verbaal landdrost d.d. 25 April 1808 N°. 6 bijlage). In verband daarmee verzocht de landdrost op 25 April 1808 de bewuste opgaven en tevens een afschrift van de kohieren der ontvangers, om de quote van Drente zoo billijk mogelijk over de kerspelen te verdeelen.

1610. Afschriften en dubbelen der registers van aanslag in de jaarlijksche quotisatie van 3 millioen gulden, uitgeschreven bij de wet van 30 Maart 1808, opgemaakt door de daartoe in de kerspelen gestelde commissarissen; met opgaven van de door hen gevolgde beweegredenenen en van hun gebruik van de 5°/0 verhooging. Met enkele brieven aan den landdrost, meerendeels betreffende bezwaar tegen of betaling van den aanslag van een kerspel. 22 Augustus —24 November 1808.

2 portefeuilles.

NB. Deze afschriften en dubbelen zijn door de schuiten en commissarissen ingezonden bij den landdrost ingevolge zijne aanschrijving d.d. 13 Juni 1808 N°. 8.

Het koninklijk decreet d.d. 12 April 1808 N°. 1, regelde de uitvoering der wet d.d. 30 Maart 1808.

Naar aanleiding van den eisch, in het decreet gesteld, dat de commissiën in ieder kerspel en iedere gemeente moesten opgeven de gronden, waarop zij den hoofdelijken omslag over hun ressort hadden verricht, vorderde de landdrost opgave daarvan van de commissiën. Het decreet vorderde in art. 18 inzending door den landdrost van afschriften der registers aan den minister van