is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„onnodig" oordeelde „daaromtrend thans eenige disp. te nemen" (verbaal landdrost d.d. 6 Oct. 1810 N°. 3).

Secretarie (Reglement voor de —).

1621. „Provisioneel reglement voor de secretarij van het landdrostambt van Drenthe." 1808.

1 stuk.

NB. Het koninklijk decreet d.d. 19 Januari 1808 Litt. F. schreef voor, dat de bureaux der landdrosten in de departementen in het eerste halfjaar van 1808 zouden geregeld blijven op den ouden voet, en dat bepaaldelijk de kosten niet hooger mochten zijn dan */2 van het bij missive van den minister van binnenlandsche zaken d.d. 24 December 1807 voor een vol jaar geproponeerde.

Daarom regelde de landdrost op 1 Februari 1808 (N°. 10) de tractementen aan zijn bureau en stelde tevens vast het in den tekst omschreven voorloopig reglement, waarvan hier aanwezig is een concept, met wijzigingen van de hand van Mr. P. Hofstede, terwijl de minute bij de notulen werd bewaard.

Toestand v/h. departement.

1622. Concept-rapport van den landdrost aan den koning en concept- en minuteel rapport van den landdrost aan den hertog van Plaisance omtrent den toestand der provincie Drente, z. d. en 21 Augustus 1810.

1 portefeuille.

NB. Het concept-rapport aan den koning draagt geene dagteekening. Naar aanleiding van een missive van den koning aan den landdrost d.d. 12 Juni 1808 is wel een rapport uitgebracht (d.d. 21 Juli 1808), doch daarvoor kan dit concept niet gediend hebben, omdat het niet is ingericht naar het door den koning gegeven voorschrift. Het moet dagteekenen van vóór 's konings bezoek aan Drente (1809), — immers aan het slot lezen wij: „Dailleurs ses object dont il sagit sont a la portee de tout le „monde et le sujet est si peu complique, qu'il n' y a rien de „plus faciles qu'a s'en assurer sur les lieux memes et a en faire „1'epreuve, et c'est le desir le plus cher de habitans que le roi „connoisse". — De hertog van Plaisance was prins, algemeenstedehouder en aartsthesaurier. Hij vroeg het rapport bij zijne missive d.d. 3 Aoüt 1810; de landdrost beantwoordde hem op 23 Augustus 1810 (N°. 2; uitg. brieven Litt. L. N°. 87).