is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Archief van den Onderprefect van het arrondissement Assen.

NB. Bij besluit van den prins algemeen-stedehouder, aartsthesaurier, hertog van Plaisance (le Brün) d.d. 28 Dec. 1810 N°. 3 werd den gewezen landdrost opgedragen de waarneming der onderprefectuur, totdat de (definitieve) titularis zijne functiën zou aanvaarden (zie verbaal van den onderprefect d.d. 1 Januari 1811 N°. 1). Toen in December 1813 het juk der Fransche overheersching werd afgeschud, trad de onderprefect als zoodanig af, doch werd ten behoeve der administratie nog tijdelijk „gecontinueerd" als commissaris (zie ook de noot bij V bladz. 533).

a. Verbaal van het verhandelde bij den onderprefect, met bijlagen.

1662. Agenda van stukken ingekomen bij den onderprefect van het arrondissement A.ssen, gedeeltelijk met aanteekening omtrent de afdoening. 23 Augustus 1811, 6 Juni — 30 September 1812, 16 Juni 1813—1814 Januari 31.

1 portefeuille

NB. Vergelijk omtrent het doel dezer agenda het aangeteekende bij Inv. N'. 1434.

1663. Minuteel verbaal van het verhandelde bij den gewezen landdrost, als belast met de waarneming van de post van onderprefect, en den onderprefect van het arrondissement Assen; met bijlagen. 1 Januari 1811 —1813 December 15.

69 portefeuilles.

1664. Minuteel register van expeditie der stukken, verzonden door den onderprefect van het arrondissement Assen. 21 Juni— 16 Juli 1811, 1—9 en 15—20 Augustus, 1 — 30 November 1811.

3 omslagen.