is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Drente) „een pakket papieren tot de handelingen van gemelde „raad (nl. den arrondissements-raad) betrekking hebbende," hem door den secretaris van dien raad ter hand gesteld.

Kantonnale vergadering Assen.

1711. Stukken (d. d. 20 September 1812—1813 Juli 21) ingekomen bij en minuten van stukken uitgegaan van den president der kantonnale vergadering van Assen d.d. 16—30 Juli 1813.

1 portefeuille.

NB. Deze portefeuille bevat behalve de acte van benoeming van den president hoofdzakelijk de processen-verbaal van de vergaderingen der sectiën van het kanton van Assen op 16 en 20 Juli 1813 ter verkiezing van „candidats du college electoral du „departement, candidats du college electoral de 1'arrondissement" en van „juges de paix" en hunne plaatsvervangers.

Landstorm.

1712. Stukken ingekomen bij den kolonel van den landstorm in Drente. 17 December 1814—1815 Mei 9

1 portefeuille.

NB. De stukken dragen aanteekening van registratie over 16 Febr. —12 Mei 1815. Ze zijn vermoedelijk met de archivalia van het commissariaat en gewezen commissariaat in het provinciaal archief opgenomen (de functiën van kolonel en commissaris waren vereenigd in één persoon).