is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»6. 't Geene by de voors. Drost ende Gedeputeerde oft het meeren»deel Tan henluyden, int stuck van de gemeene middelen, den opheve «ende voortganck der contributiën, ende van de geestelijcke goe«deren, geëygent tot onderhoudt van de geestelijcke persoonen «ende pastoriën (sonder daeronder te begrypen de kercke-goede«ren, beneficiën jnris patronatus laicalis, niet hebbende curam «animarum ofte diergelijcke) ende die domeynen. sal geordonneert,

• ende tusschen partyen gesententieert worden, 't selve sal effect •sorteren, ende (ist noot) geëxecuteert worden. Behoudelick dat

• diegeene, die hem wil beclagen, 't selve aen de landtschap ten «principalen sal mogen doen.»

»7. Ende andere saeken ende geschillen tusschen partyen, niet «raeckende den opheve der gemeene middelen, het opbrengen der •contributiën, ende het incommende der voors. geestelijcke goe»deren ende domeynen, sullen blyven tot berichtinge van de •ordinaris officiers ende rechters.»

Ter uitvoering van een en ander hadden Drost en Gedeputeerden op 2 Maart 1601 bepaald, »dat alle weke des Wonsdaeges

• ende Donderdaeges precijs, tot naerder dispositie, een rechtdach •sall geholden worden, om partijen, so pachtenaers als ingesetenen

• des landtschaps, de sich vermenen bij malkanderen verkortett »t' sijn ende sich an de collegie addressieren, rechts verhelpen." In 1603 werd dit eenigszins gewijzigd. Volgens art. 6 der instructie voor het College d d. 23 September 1603 zouden de gedeputeerden minstens 3 dagen in de 2 weken bijeenkomen l). Voorshands werd Assen aangewezen als vergaderplaats, doch vrijheid werd gegeven elders bijeen te komen, mits de ingezetenen van Drente en de pachters der gemeene middelen daarvan in kennis werden gesteld.

In het eerst werden zoowel de beslissingen in de geschillen over geestelijke goederen en over belastingzaken als de overige resolutiën van Drost en Gedeputeerden ingeschreven door elkander in hetzelfde protocol der gewone resolutiën (Inv. N0. 14). Althans ten deele. Afzonderlijk werden geprotocolleerd de beslissingen van het College in de procedures over geestelijke goederen op vordering van den advocaat-fiscaal (zie Inv. N° 162) en die in belastingzaken op vordering van pachters (zie Inv. No. 164). Het eerste dezer 2 protocollen eindigt met 1609 a 1613, terwijl geen opvolgend deel verloren is. Het tweede loopt door tot 1628, doch

l) Op 26 Juli 1637 weid bepaald, dat de rechtdag des Dinsdags zou aanvangen en dat dan 's morgens de namen der aanwezige procesvoerenden zouden worden aangeteekend (publicatie Drost en Gedeputeerden i.d.).